Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 大正新脩大藏經

Top Level Contents > Volume 21

Volume 21 Esoteric Section 密教部

No.Title
1199 Jingang Shou Guangming Guan Ding Jing Zui Sheng Li Yin Sheng Wu Dong Zun Da Wei Nu Wang Niansong Yi Gui Fa Pin 金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
1200 Trisamayarāja (Trisamaya Recollection and Recitation Methods of the Worthy Immovable Wrathful King Envoy) 底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法
1201 Trisamaya Secret Recollection and Recitation Methods of the Worthy Immovable Wrathful King Envoy 底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法
1202 Budong Shizhe Tuoluoni Mimi Fa 不動使者陀羅尼祕密法
1203 Sheng Wu Dong Zun An Zhen Jia Guo Deng Fa 聖無動尊安鎮家國等法
1204 Sheng Wu Dong Zun Yizi Chusheng Ba Da Tongzi Mi Yao Fa Pin 聖無動尊一字出生八大童子祕要法品
1205 Sheng Jun Budong Ming Wang Si Shi Ba Shizhe Mimi Chengjiu Yi Gui 勝軍不動明王四十八使者祕密成就儀軌
1206 Fo Shuo Julijialuo Da Long Sheng Wai Dao Fu Tuoluoni Jing 佛說俱利伽羅大龍勝外道伏陀羅尼經
1207 Shuo Ju Li Jia Long Wang Xiang Fa 說矩里迦龍王像法
1208 Ju Li Jialuo Long Wang Yi Gui 俱力迦羅龍王儀軌
1209 Jingang Ding Yujia Jiang San Shi Chengjiu Ji Shen Mi Men 金剛頂瑜伽降三世成就極深密門
1210 Jiang San Shi Fennu Ming Wang Niansong Yi Gui 降三世忿怒明王念誦儀軌
1211 Amṛtakuṇḍalin Bodhisattva Liturgy (Ganlu Jun Tu Li Pusa Gongyang Niansong Chengjiu Yi Gui) 甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌
1212 Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法
1213 Thousand Arm Kundali Sanskrit Mantra (Qian Bi Jun Tu Li Fan Zi Zhenyan) 千臂軍荼利梵字真言
1214 Recitation and Recollection Methods for Establishing the Great Divine Signs of the Wrathful King, the Sage Yamantaka 聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法
1215 Dasheng Fangguang Manshushili Pusa Huayan Ben Jiao Yan Man De Jia Fennu Wang Zhenyan Da Wei De Yi Gui Pin 大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教閻曼德迦忿怒王真言大威德儀軌品
1216 Dafangguang Manshushili Tong Zhen Pusa Huayan Ben Jiao Zan Yan Man De Jia Fennu Wang Zhenyan A Pi Zhe Lu Jia Yi Gui Pin 大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒王真言阿毘遮嚕迦儀軌品
1217 Krodhavijayakalpaguhyatantra (Fo Shuo Miao Jixiang Zui Sheng Genben Da Jiao Jing) 佛說妙吉祥最勝根本大教經
1218 Wenshushili Ye Man De Jia Zhou Fa 文殊師利耶曼德迦呪法
1219 Manshushili Yan Man De Jia Wan Ai Mi Shu Ruyi Fa 曼殊室利焰曼德迦萬愛祕術如意法
1220 Jingang Yaocha Chen Nu Wang Xi Zai Da Weishen Yan Niansong Yi Gui 金剛藥叉瞋怒王息災大威神驗念誦儀軌
1221 Qingse Da Jingang Yaocha Pi Gui Mofa 青色大金剛藥叉辟鬼魔法
1222a Sheng Jia Ni Fennu Jingang Tongzi Pusa Chengjiu Yi Gui Jing 聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經
1222b Sheng Jia Ni Fennu Jingang Tongzi Pusa Chengjiu Yi Gui Jing 聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經
1223 Fo Shuo Wuliang Shou Fo Huashen Da Fen Xun Ju Mo Luo Jingang Niansong Yujia Yi Gui Fa 佛說無量壽佛化身大忿迅俱摩羅金剛念誦瑜伽儀軌法
1224 Vajrakumara Liturgy (Jingang Tongzi Chi Nian Jing) 金剛童子持念經
1225 Krodha Mahābala Ucchuṣma Liturgy (Da Wei Nu Wu Chu Se Me Yi Gui Jing) 大威怒烏芻澁麼儀軌經
1226 Wisdom King Ucchusma Sanskrit Liturgy (Wu Chu Se Ming Wang Yi Gui Fan Zi) 烏芻澁明王儀軌梵字
1227 Mahābalavajrakrodhasūtra (Da Weili Wu Shu Se Mo Ming Wang Jing) 大威力烏樞瑟摩明王經
1228 Ucchuṣma Teaches the Supernatural Powers of Dharani Magic (Hui Ji Jingang Shuo Shentong Da Man Tuoluoni Fa Shu Ling Yao Men) 穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門
1229 Hui Ji Jingang Jin Bai Bianfa Jing 穢跡金剛禁百變法經
1230 Mahacakra Vajradhara Dharani Sutra (Fo Shuo Da Lun Jingang Zong Chi Tuoluoni Jing) 佛說大輪金剛總持陀羅尼經
1231 Mahacakravajri Cultivation of Siddhi Accomplishment and Offering Ritual (Da Lun Jingang Xiuxing Xi Di Chengjiu Ji Gongyang Fa) 大輪金剛修行悉地成就及供養法
1232 Padanaksipa Vajra Liturgy (Bo Ban Nang Jieshi Bo Jingang Niansong Yi) 播般曩結使波金剛念誦儀
1233 Wisdom King Aparājita Dharani Sutra (Fo Shuo Wu Neng Sheng Da Ming Wang Tuoluoni Jing) 佛說無能勝大明王陀羅尼經
1234 Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇisūtra (Wu Neng Sheng Da Ming Tuoluoni Jing) 無能勝大明陀羅尼經
1235 Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇisūtra (Wu Neng Sheng Da Ming Xin Tuoluoni Jing) 無能勝大明心陀羅尼經
1236 Sheng Wu Neng Sheng Jingang Huo Tuoluoni Jing 聖無能勝金剛火陀羅尼經
1237 Spirit Commander Atavaka makes an Offering to the Buddha Dharani Sacred Spell Sutra (A Zha Po Ju Guishen Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Shen Zhou Jing) 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼神呪經
1238 Spirit Commander Atavaka makes an Offering to the Buddha Dharani Sutra (A Zha Po Niu Ju Guishen Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Jing) 阿吒婆𤘽鬼神大將上佛陀羅尼經
1239 Commander Atavaka makes an Offering to the Buddha Dharani Liturgy (A Zha Bao Ju Yuan Shuai Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Jing Xiuxing Yi Gui) 阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌
1240 A Zha Bao Hou Chouyou Zhou 阿吒薄𤘽付囑呪
1241 Jia Duo Jingang Zhenyan 伽馱金剛真言
1242 Vajrabhairava (Fo Shuo Miao Jixiang Yujia Da Jiao Jingang Pei Luo Fu Lun Guan Xiang Chengjiu Yi Gui Jing) 佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經
1243 Mahābalasūtra (Fo Shuo Chusheng Yiqie Rulai Fayan Bian Zhao Dali Ming Wang Jing) 佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經
1244 Vaisravana Sutra (Pishamen Tian Wang Jing) 毘沙門天王經
1245 Vaisravana Sutra as Spoken by the Buddha (Fo Shuo Pishamen Tian Wang Jing) 佛說毘沙門天王經
1246 Mohe Fei Shi Luo Mona Ye Ti Po He Luo She Tuoluoni Yi Gui 摩訶吠室囉末那野提婆喝囉闍陀羅尼儀軌
1247 Vaisravana of the North Defends the Dharma with his Army (Bei Fang Pishamen Tian Wang Sui Jun Hufa Yi Gui) 北方毘沙門天王隨軍護法儀軌
1248 Vaisravana of the North Defends the Dharma with his Army Mantra (Bei Fang Pishamen Tian Wang Sui Jun Hufa Zhenyan) 北方毘沙門天王隨軍護法真言
1249 Vaisravana Liturgy (Pishamen Yi Gui) 毘沙門儀軌
1250 Vaisravana of the North Wonderful Dharani and Other Cultivation Liturgy (Bei Fang Pishamen Duo Wen Baozang Tianwang Shen Miao Tuoluoni Bie Xing Yi Gui) 北方毘沙門多聞寶藏天王神妙陀羅尼別行儀軌
1251 Hong Jia Tuo Ye Yi Gui 吽迦陀野儀軌
1252a Mahāśrīsūtra (Fo Shuo Da Jixiang Tian Nu Shi Er Minghao Jing) 佛說大吉祥天女十二名號經
1252b Mahāśrīsūtra (Fo Shuo Da Jixiang Tian Nu Shi Er Minghao Jing) 佛說大吉祥天女十二名號經
1253 Śrīmahādevīvyākaraṇasūtra (Da Jixiang Tian Nu Shi Er Qi Yibai Ba Ming Wugou Dasheng Jing) 大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經
1254 Mārīcīdhāraṇīsūtra (Mo Li Zhiti Po Huaman Jing) 末利支提婆華鬘經
1255a Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Mo Li Zhi Tian Pusa Tuoluoni Jing) 佛說摩利支天菩薩陀羅尼經
1255b Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Mo Li Zhi Tian Jing) 佛說摩利支天經
1256 Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Mo Li Zhi Tian Tuoluoni Zhou Jing) 佛說摩利支天陀羅尼呪經
1257 Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Da Mo Li Zhi Pusa Jing) 佛說大摩里支菩薩經
1258 Marichi Bodhisattva Short Liturgy (Molizhi Pusa Lue Niansong Fa) 摩利支菩薩略念誦法
1259 Marichi Mudra Ritual (Mo Li Zhi Tian Yi Yin Fa) 摩利支天一印法
1260 Hariti and Beloved Children Accomplishment Ritual (Da Yaochanu Huanxi Mu Bing Ai Zi Chengjiu Fa) 大藥叉女歡喜母并愛子成就法
1261 Hariti Mantra Sutra (He Li Di Mu Zhenyan Jing) 訶利帝母真言經
1262 Hariti Sutra (Fo Shuo Guizi Mu Jing) 佛說鬼子母經
1263 Pingala Sutra (Bing Jie Luo Tian Tongzi Jing) 氷揭羅天童子經
1264a Jāṅgulīnāmavidyā (Guanzizai Pusa Huashen Rang Yu Li Ye Tong Nu Xiao Fu Duhai Tuoluoni Jing) 觀自在菩薩化身蘘麌哩曳童女銷伏毒害陀羅尼經
1264b Jāṅgulīnāmavidyā (Fo Shuo Rang Yu Li Tong Nu Jing) 佛說穰麌梨童女經
1265 Janguli Dharani Sutra (Fo Shuo Chang Ju Li Du Nu Tuoluoni Zhou Jing) 佛說常瞿利毒女陀羅尼呪經
1266 Da Sheng Tian Huanxi Shuang Shen Pi Na Ye Jia Fa 大聖天歡喜雙身毘那夜迦法
1267 Shi Zhou Fa Jing 使呪法經
1268 Dashi Zhou Fa Jing 大使呪法經
1269 Fo Shuo Jinse Jia Na Bo Di Tuoluoni Jing 佛說金色迦那鉢底陀羅尼經
1270 Nandikesvara and Vinayaka Liturgy (Da Sheng Huanxi Shuang Shen Dazizaitian Pi Na Ye Jia Wang Guiyi Niansong Gongyang Fa) 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜迦王歸依念誦供養法
1271 Mohe Piluzhena Rulai Ding Hui Jundeng Ru Sanmei Ye Shen Shuang Shen Da Sheng Huanxi Tian Pusa Xiuxing Mimi Fa Yi Gui 摩訶毘盧遮那如來定惠均等入三昧耶身雙身大聖歡喜天菩薩修行祕密法儀軌
1272 Vajrasattva tells of Vinayaka Accomplishment Ritual Sutra (Jingang Saduo Shuo Pin Na Ye Jia Tian Chengjiu Yi Gui Jing) 金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經
1273 Pi Na Ye Jia E Na Bo Di Yujia Xi Di Pin Mi Yao 毘那夜迦誐那鉢底瑜伽悉地品祕要
1274 Nandikesvara and Vinayaka Images Ritual (Da Sheng Huanxi Shuang Shen Pi Na Ye Jia Tian Xingxiang Pin Yi Gui) 大聖歡喜雙身毘那夜迦天形像品儀軌
1275 Nandikesvara Ritual (Sheng Huanxi Tian Shi Fa) 聖歡喜天式法
1276 Garuḍapaṭalaparivarta (Wenshushili Genben Da Jiao Wang Jing Jin Chi Niao Wang Pin) 文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品
1277 Su Ji Li Yan Mo Xi Shou Luo Tian Shuo A Wei She Fa 速疾立驗魔醯首羅天說阿尾奢法
1278 Garuda and Deva Mantra Sutra (Jialouluo Ji Zhutian Miyan Jing) 迦樓羅及諸天密言經
1279 Moxishouluo Tian Fa Yao 摩醯首羅天法要
1280 Moxishouluo Dazizaitian Wang Shentong Huasheng Ji Yi Tiannu Niansong Fa 摩醯首羅大自在天王神通化生伎藝天女念誦法
1281 Naluoyantian Gong Axiuluo Wang Dou Zhan Fa 那羅延天共阿修羅王鬪戰法
1282 Laksmi Dharani Sutra (Baozang Tian Nu Tuoluoni Fa) 寶藏天女陀羅尼法
1283 Jambhalajalendrayathālabdhakalpasūtra (Fo Shuo Baozang Shen Da Ming Man Na Luo Yi Gui Jing) 佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經
1284 Jambhalajalendrayathālabdhakalpasūtra (Fo Shuo Sheng Baozang Shen Yi Gui Jing) 佛說聖寶藏神儀軌經
1285 Maṇibhadradhāraṇīsūtra (Fo Shuo Bao Xian Tuoluoni Jing) 佛說寶賢陀羅尼經
1286 Prthivi Ritual Manual (Jianlao Di Tian Yi Gui) 堅牢地天儀軌
1287 Mahakala Ritual (Da Hei Tian Shen Fa) 大黑天神法
1288 Śravanasyaputranadagupilāyakalparāja (Fo Shuo Zuishang Mimi Na Na Tian Jing) 佛說最上祕密那拏天經
1289 Majestic Virtue of the Kumbhira and Child Sutra (Fo Shuo Jin Pi Luo Tongzi Weide Jing) 佛說金毘羅童子威德經
1290 Yan Luo Wang Gong Xing Fa Cidi 焰羅王供行法次第
1291 Shen Sha Da Jiang Yi Gui 深沙大將儀軌
1292 The Ten Raksasas of the Lotus Sutra Ritual (Fa Hua Shi Luocha Fa) 法華十羅剎法
1293 Bore Shouhu Shiliu Shan Shen Wang Xingti 般若守護十六善神王形體
1294 Offering to the Devas of the Eight Directions Liturgy (Shi Ba Fang Tian Yi Ze) 施八方天儀則
1295 Offerings to the Eight Heavens Ritual (Gongyang Hu Shi Ba Tian Fa) 供養護世八天法
1296 Ten Heavens Ritual Manual (Shi Tian Yi Gui) 十天儀軌
1297 Offerings for the Kindness of the Twelve Yamantakas (Gongyang Shi Er Da Wei De Tian Bao'en Pin) 供養十二大威德天報恩品
1298 Shi Er Tian Gong Yi Gui 十二天供儀軌
1299 Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經
1300 Mātangīsūtra (Modengjia Jing) 摩登伽經
1301 Mātangīsūtra (She Tou Jian Taizi Ershi Ba Su Jing) 舍頭諫太子二十八宿經
1302 Zhu Xing Mu Tuoluoni Jing 諸星母陀羅尼經
1303 Grahamātṛkādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sheng Yao Mu Tuoluoni Jing) 佛說聖曜母陀羅尼經
1304 Su Yao Yi Gui 宿曜儀軌
1305 Ursa Major Liturgy (Bei Dou Qi Xing Niansong Yi Gui) 北斗七星念誦儀軌
1306 Ursa Major Homa Secret Essence Ritual Manual (Bei Dou Qi Xing Hu Mo Mi Yao Yi Gui) 北斗七星護摩祕要儀軌
1307 Fo Shuo Bei Dou Qi Xing Yan Ming Jing 佛說北斗七星延命經
1308 Qi Yao Rang Zai Jue 七曜攘災決
1309 Qi Yao Xingchen Bie Xing Fa 七曜星辰別行法
1310 Ursa Major Homa Ritual (Bei Dou Qi Xing Hu Mo Fa) 北斗七星護摩法
1311 Fantian Huoluo Jiu Yao 梵天火羅九曜
1312 Nan Ni Ji Shi Fu Luo Tian Shuo Zhi Lun Jing 難儞計濕嚩囉天說支輪經
1313 Pretamukhāgnijvālayaśarakāradhāraṇīsūtra (Fo Shuo Jiuba Yan Kou E Gui Tuoluoni Jing) 佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經
1314 Fo Shuo Jiu Mian Ran E Gui Tuoluoni Shen Zhou Jing 佛說救面然餓鬼陀羅尼神呪經
1315 Shi Zhu E Gui Yin Shi Ji Shui Fa 施諸餓鬼飲食及水法
1316 Paramitaguṇānuśaṃsādhāraṇī (Fo Shuo Ganlu Jing Tuoluoni Zhou) 佛說甘露經陀羅尼呪
1317 Amrta Dharani (Ganlu Tuoluoni Zhou) 甘露陀羅尼呪
1318 Yujia Ji Yao Jiu Anantuo Luo Ni Yan Kou Gui Yi Jing 瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經
1319 Yujia Ji Yao Yan Kou Shi Shi Qi Jiao Anantuo Yuanyou 瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由
1320 Yujia Ji Yao Yan Kou Shi Shi Yi 瑜伽集要焰口施食儀
1321 Fo Shuo Shi E Gui Ganlu Wei Da Tuoluoni Jing 佛說施餓鬼甘露味大陀羅尼經
1322 Xin Ji Yu Xiang Yi Gui 新集浴像儀軌
1323 Sarvarogapraśamanidhāraṇī sūtra (Chu Yiqie Jibing Tuoluoni Jing) 除一切疾病陀羅尼經
1324 Cakṣurviśodhanavidyā (Neng Jing Yiqie Yan Jibing Tuoluoni Jing) 能淨一切眼疾病陀羅尼經
1325 Arśapraśamanasūtra (Fo Shuo Liao Zhi Bing Jing) 佛說療痔病經
1326 Mantra for Curing Illness Sutra (Fo Shuo Zhou Shi Qi Bing Jing) 佛說呪時氣病經
1327 Fo Shuo Zhou Chi Jing 佛說呪齒經
1328 Cakṣurviśodhanavidyā (Fo Shuo Zhou Mu Jing) 佛說呪目經
1329 Fo Shuo Zhou Xiao Er Jing 佛說呪小兒經
1330 Luo Fu Na Shuo Jiu Liao Xiao Er Jibing Jing 囉嚩拏說救療小兒疾病經
1331 Fo Shuo Guan Ding Jing 佛說灌頂經
1332 Divine Spells and Great Dhāraṇīs Taught by the Seven Buddhas and Eight Bodhisattvas 七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經
1333 Saptabuddhakasūtra (Xukong Zang Pusa Wen Qi Fo Tuoluoni Zhou Jing) 虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經
1334 Saptabuddhakasūtra (Rulai Fangbian Shan Qiao Zhou Jing) 如來方便善巧呪經
1335 Da Ji Yi Shen Zhou Jing 大吉義神呪經
1336 Miscellaneous Dhāraṇī Collection 陀羅尼雜集
1337 Miscellaneous Mantras Sutra (Zhongzhong Za Zhou Jing) 種種雜呪經
1338 Three Mantras Sutra (Zhou San Shou Jing) 呪三首經
1339 Pratyutpannabuddhasammukhāvasthitasamādhisūtra (Dafang Deng Tuoluoni Jing) 大方等陀羅尼經
1340 Da Fa Ju Tuoluoni Jing 大法炬陀羅尼經
1341 Yamantaka Dharani Sutra (Da Wei De Tuoluoni Jing) 大威德陀羅尼經
1342 Fo Shuo Wu Ya Ji Zong Chi Famen Jing 佛說無崖際總持法門經
1343 Zun Sheng Pusa Suo Wen Yiqie Zhu Fa Ru Wuliang Men Tuoluoni Jing 尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經
1344 Vajramaṇḍādhāranīsūtra (Jingang Shang Wei Tuoluoni Jing) 金剛上味陀羅尼經
1345 Vajramaṇḍādhāranīsūtra (Jingang Chang Tuoluoni Jing) 金剛場陀羅尼經
1346 Sarvabuddhāngavatīdhāraṇīsūtra (Zhu Fo Jihui Tuoluoni Jing) 諸佛集會陀羅尼經
1347 Sarvabuddhāṅgavatīdhāraṇīsūtra (Xi Chu Zhong Yao Tuoluoni Jing) 息除中夭陀羅尼經
1348 Dvādaśabuddhakasūtra (Fo Shuo Shi Er Fo Ming Shen Zhou Xiaoliang Gongde Chu Zhang Mie Zui Jing) 佛說十二佛名神呪校量功德除障滅罪經
1349 Dvādaśabuddhakasūtra (Fo Shuo Chengzan Rulai Gongde Shen Zhou Jing) 佛說稱讚如來功德神呪經
1350 All the Tathagatas' Names Dharani Sutra (Fo Shuo Yiqie Rulai Minghao Tuoluoni Jing) 佛說一切如來名號陀羅尼經
1351 Agrapradīpadhāraṇīvidyarajasūtra (Fo Shuo Chi Ju Shen Zhou Jing) 佛說持句神呪經
1352 Agrapradīpadhāraṇīvidyarajasūtra (Fo Shuo Tuo Lin Ni Bo Jing) 佛說陀隣尼鉢經
1353 Agrapradīpadhāraṇīvidyarajasūtra (Dongfang Zui Sheng Deng Wang Tuoluoni Jing) 東方最勝燈王陀羅尼經
1354 Agrapradīpadhāraṇīvidyarajasūtra (Dongfang Zui Sheng Deng Wang Rulai Jing) 東方最勝燈王如來經
1355 Agrapradīpadhāraṇīvidyārājasūtra (Fo Shuo Sheng Zuishang Deng Ming Rulai Tuoluoni Jing) 佛說聖最上燈明如來陀羅尼經
1356 Puṣpakūṭadhāraṇīsūtra (Fo Shuo Hua Ji Tuoluoni Shen Zhou Jing) 佛說華積陀羅尼神呪經
1357 Puṣpakūṭadhāraṇīsūtra (Fo Shuo Shizi Fen Xun Pusa Suo Wen Jing) 佛說師子奮迅菩薩所問經
1358 Puṣpakūṭadhāraṇīsūtra (Fo Shuo Hua Ju Tuoluoni Zhou Jing) 佛說花聚陀羅尼呪經
1359 Puṣpakūṭadhāraṇīsūtra (Fo Shuo Hua Ji Louge Tuoluoni Jing) 佛說花積樓閣陀羅尼經
1360 Saṇmukhīdhāraṇīsūtra (Liu Men Tuoluoni Jing) 六門陀羅尼經
1361 Liu Men Tuoluoni Jing Lun 六門陀羅尼經論
1362 Bhadrakārātrīsūtra (Fo Shuo Shan Ye Jing) 佛說善夜經
1363 Dhvajāgrakeyūrā (Sheng Chuang Bi Yin Tuoluoni Jing) 勝幢臂印陀羅尼經
1364 Miao Bi Yin Chuang Tuoluoni Jing 妙臂印幢陀羅尼經
1365 Ba Ming Pu Mi Tuoluoni Jing 八名普密陀羅尼經
1366 Fo Shuo Mimi Ba Ming Tuoluoni Jing 佛說祕密八名陀羅尼經
1367 The Great Samantabhadra Dharani Sutra (Fo Shuo Da Puxian Tuoluoni Jing) 佛說大普賢陀羅尼經
1368 The Great Seven Treasures Dharani Sutra (Fo Shuo Da Qi Bao Tuoluoni Jing) 佛說大七寶陀羅尼經
1369a Many Mudras Dharani Sutra (Bai Qian Yin Tuoluoni Jing) 百千印陀羅尼經
1369b Many Mudras Dharani Sutra (Bai Qian Yin Tuoluoni Jing) 百千印陀羅尼經
1370 Fo Shuo Chi Ming Cang Ba Da Zong Chi Wang Jing 佛說持明藏八大總持王經
1371 Mahādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sheng Da Zong Chi Wang Jing) 佛說聖大總持王經
1372 Zeng Hui Tuoluoni Jing 增慧陀羅尼經
1373 Sarvābhayapradānadhāraṇīsūtra (Fo Shuo Shi Yiqie Wuwei Tuoluoni Jing) 佛說施一切無畏陀羅尼經
1374 Sarvadharmaguṇavyūharājasūtra (Fo Shuo Yiqie Gongde Zhuangyan Wang Jing) 佛說一切功德莊嚴王經
1375 Sarvatathāgatādhiṣṭhānasattvāvalokanabuddhakṣetrasandarśanavyūharājadhāraṇīsūtra (Fo Shuo Zhuangyan Wang Tuoluoni Zhou Jing) 佛說莊嚴王陀羅尼呪經
1376 Mekhalādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sheng Zhuangyan Tuoluoni Jing) 佛說聖莊嚴陀羅尼經
1377 Mekhalādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Bao Dai Tuoluoni Jing) 佛說寶帶陀羅尼經
1378a Fo Shuo Xuan Shi Ba Tuo Suo Shuo Shen Zhou Jing 佛說玄師颰陀所說神呪經
1378b Huan Shi Ba Tuo Shen Zhou Jing 幻師颰陀神呪經
1379 Fo Shuo Da Ai Tuoluoni Jing 佛說大愛陀羅尼經
1380 Fo Shuo Shan Le Zhangzhe Jing 佛說善樂長者經
1381 Good Fortune Dharani Sutra (Fo Shuo Da Jixiang Tuoluoni Jing) 佛說大吉祥陀羅尼經
1382 Knowledge of Past Lives Dharani (Fo Shuo Suming Zhi Tuoluoni) 佛說宿命智陀羅尼
1383 Knowledge of Past Lives Dharani Sutra (Fo Shuo Suming Zhi Tuoluoni Jing) 佛說宿命智陀羅尼經
1384 Parṇaśāvarīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Bo Lan Na She Fu Li Da Tuoluoni Jing) 佛說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經
1385 Fo Shuo Ju Zhi Luo Tuoluoni Jing 佛說俱枳羅陀羅尼經
1386 Surūpadhāraṇīsūtra (Fo Shuo Miao Se Tuoluoni Jing) 佛說妙色陀羅尼經
1387 Candanāṅganāmadhāraṇī sūtra (Fo Shuo Zhantan Xiang Shen Tuoluoni Jing) 佛說栴檀香身陀羅尼經
1388 Abhaya Dharani Sutra (Fo Shuo Wuwei Tuoluoni Jing) 佛說無畏陀羅尼經
1389 Fo Shuo Wuliang Shou Da Zhi Tuoluoni 佛說無量壽大智陀羅尼
1390 Fo Shuo Luo Cha Tuoluoni Jing 佛說洛叉陀羅尼經
1391 Sesame Oil Tantra Sutra (Fo Shuo Tanteluo Ma You Shu Jing) 佛說檀特羅麻油述經
1392 Mahādaṇḍadhāraṇīsūtra (Da Han Lin Sheng Nan Na Tuoluoni Jing) 大寒林聖難拏陀羅尼經
1393 Fo Shuo Moni Luo Dan Jing 佛說摩尼羅亶經
1394 Fo Shuo An Zhai Shen Zhou Jing 佛說安宅神呪經
1395 Ba Ji Kunan Tuoluoni Jing 拔濟苦難陀羅尼經
1396 Fo Shuo Ba Chu Zui Zhang Zhou Wang Jing 佛說拔除罪障呪王經
1397 Jñānolkādhāraṇīsūtra (Zhi Ju Tuoluoni Jing) 智炬陀羅尼經
1398 Jñānolkādhāraṇīsarvadurgatipariśodhanīsūtra (Fo Shuo Zhi Guang Mie Yiqie Yezhang Tuoluoni Jing) 佛說智光滅一切業障陀羅尼經
1399 Elimination of Karma from the Five Great Violations Dharani Sutra (Fo Shuo Miechu Wu Ni Zui Da Tuoluoni Jing) 佛說滅除五逆罪大陀羅尼經
1400 Fo Shuo Xiaochu Yiqie Zai Zhang Bao Ji Tuoluoni Jing 佛說消除一切災障寶髻陀羅尼經
1401 Fo Shuo Da Jingang Xiang Tuoluoni Jing 佛說大金剛香陀羅尼經
1402 Xiaochu Yiqie Shandian Zhang Nan Sui Qiu Ruyi Tuoluoni Jing 消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經
1403 Padmacintāmaṇidhāraṇīsūtra (Fo Shuo Ruyi Moni Tuoluoni Jing) 佛說如意摩尼陀羅尼經
1404 Hiraṇyavatīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Ruyi Bao Zong Chi Wang Jing) 佛說如意寶總持王經
1405 Fo Shuo Xi Chu Zei Nantuo Luo Ni Jing 佛說息除賊難陀羅尼經
1406 Fo Shuo Pi Chu Zei Hai Zhou Jing 佛說辟除賊害呪經
1407 Fo Shuo Pi Chu Zhu E Tuoluoni Jing 佛說辟除諸惡陀羅尼經
1408 Viśeṣavatīnamadhāraṇīsūtra (Fo Shuo Zuishang Yi Tuoluoni Jing) 佛說最上意陀羅尼經
1409 Viśeṣavatīnāmadhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sheng Zui Sheng Tuoluoni Jing) 佛說聖最勝陀羅尼經
1410 Dhvajāgrakeyūrāsūtra (Fo Shuo Sheng Fan Yingluo Tuoluoni Jing) 佛說勝幡瓔珞陀羅尼經
1411 Blue Lotus Eyes Dharani Sutra (Fo Shuo Lianhua Yan Tuoluoni Jing) 佛說蓮華眼陀羅尼經
1412 Fo Shuo Bao Sheng Tuoluoni Jing 佛說寶生陀羅尼經
1413 Golden Body Dharani Sutra (Fo Shuo Zun Sheng Da Ming Wang Jing) 佛說尊勝大明王經
1414 Fo Shuo Jin Shen Tuoluoni Jing 佛說金身陀羅尼經
1415 Mahāvajrameruśikharakūṭāgāradhāraṇī (Da Jingang Miao Gao Shan Louge Tuoluoni) 大金剛妙高山樓閣陀羅尼
1416 Jingang Cui Sui Tuoluoni 金剛摧碎陀羅尼
1417 Fo Shuo Huai Xiang Jingang Tuoluoni Jing 佛說壞相金剛陀羅尼經
1418 Fo Shuo Yiqie Rulai An Xiang Sanmei Yi Gui Jing 佛說一切如來安像三昧儀軌經
1419 Fo Shuo Zaoxiang Liangdu Jing Jie 佛說造像量度經解
1420 Long Shu Wu Ming Lun 龍樹五明論

Chinese

Pinyin   English

Parts
Notes