kǒng

 1. kǒng verb to fear; to be afraid
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 害怕 (CC-CEDICT '恐'; Guoyu '恐' v 1; Kroll 2015 '恐' 1, p. 242; Unihan '恐'; XHZD '恐' 1, p. 394)
 2. kǒng adverb maybe; perhaps
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 大概 (Guoyu '恐' adv; Kroll 2015 '恐' 2, p. 242; XHZD '恐' 1, p. 394)
 3. kǒng verb to threaten
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 威胁 (Guoyu '恐' v 2)
 4. kǒng verb fear; bhaya
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: bhaya, Japanese: kyou (BCSD '恐', p. 478; MW 'bhaya'; Unihan '恐')

Contained in

Also contained in

有恃无恐恐怖袭击广场恐惧恐怖主义者恐怕社交恐惧症惟恐支恐恐怖症恐怖震恐恐惧恐怖主义恐水症惊恐万状恐惧症反恐恐龙总目恐鸟恐龙妹三角恐龙恐韩症惶恐不安恐法症恐龙类同性恋恐惧症生物恐怖主义恐袭广场恐怖症恐慌发作恐狼单方恐吓诚惶诚恐血液恐怖症恐慌恐同症暴恐恐水病恐高症恐同惶恐幽闭恐惧恐龙惊恐

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 141
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 131
 • Scroll 3 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 109
 • Scroll 2 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 四分律刪繁補闕行事鈔 — count: 52
 • Scroll 44 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經 — count: 46 , has parallel version
 • Scroll 1 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 四分律刪繁補闕行事鈔 — count: 44
 • Scroll 3 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 四分律刪繁補闕行事鈔 — count: 33
 • Scroll 1 Shiwei Guo Wang Mengjian Shi Shi Jing 舍衛國王夢見十事經 — count: 31
 • Scroll 32 Fa Yuan Zhu Lin 法苑珠林 — count: 25
 • Scroll 43 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經 — count: 24 , has parallel version

Collocations

 • 恐畏 (恐畏) 盡度諸恐畏 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 4 — count: 30
 • 恐失 (恐失) 疑恐失名 — Middle Length Discourses (Zhong Ahan Jing) 中阿含經, Scroll 26 — count: 6
 • 恐生 (恐生) 於等恐生怨故忍 — Beginning of the World (Qi Shi Jing) 起世經, Scroll 8 — count: 5
 • 恐人 (恐人) 持刀杖恐人 — Dou Tiao (Śukasūtra)兜調經, Scroll 1 — count: 5
 • 恐坏 (恐壞) 恐壞餘淨比丘故 — Zhanpo Biqiu Jing (Kāraṇḍavasutta) 瞻婆比丘經, Scroll 1 — count: 5
 • 大恐 (大恐) 大恐畏 — Sutra on King Prasenajit Covered in Dust After His Mother Passed Away 佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經, Scroll 1 — count: 5
 • 恐优婆离 (恐優婆離) 恐優婆離居士受沙門瞿曇化 — Middle Length Discourses (Zhong Ahan Jing) 中阿含經, Scroll 32 — count: 4
 • 恐后 (恐後) 恐後轉難忍 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 21 — count: 4
 • 恐难 (恐難) 如有人遭恐難之處 — Ekottarāgama 增壹阿含經, Scroll 38 — count: 4
 • 怀恐 (懷恐) 謂我懷恐畏 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 21 — count: 3