qīng

 1. qīng noun minister; high officer
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 官爵; for example, 上卿 'Senior Minister' (Pulleyblank 1995, p. 78; Kroll 2015 '卿' 1; Unihan '卿'; Wu and Tee 2015, loc. 1673; XHZD '卿' 1)
 2. qīng pronoun term of endearment between spouses
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Family
  Notes: (Guoyu '卿' pronoun 3; Kroll 2015 '卿' 2a; XHZD '卿' 2)
 3. qīng pronoun you
  Domain: Literature 文学
  Notes: In the sense of 您 (Guoyu '卿' pronoun 2)
 4. qīng pronoun noble; your lordship
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '卿' pronoun 1; Kroll 2015 '卿' 2; Unihan '卿')
 5. qīng proper noun Qing
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names , Concept: Surname 姓氏
  Notes: In the sense of 您 (Guoyu '卿' n 3)

Contained in

Also contained in

刘长卿副国务卿爱卿九卿干卿何事颜杲卿干卿底事徐祯卿百官公卿表秦可卿太仆寺卿国务卿关汉卿冏卿公卿卿卿我我王侯公卿科卿颜真卿荀卿上卿孙卿子

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Jātaka stories (Sheng Jing) 生經 — count: 37 , has English translation
 • Scroll 43 Jing Lu Yi Xiang 經律異相 — count: 32
 • Scroll 23 Jing Lu Yi Xiang 經律異相 — count: 28
 • Scroll 4 Shi Shi Ji Gu Lue 釋氏稽古略 — count: 25
 • Scroll 52 Fa Yuan Zhu Lin 法苑珠林 — count: 24
 • Scroll 10 Guang Hong Ming Ji 廣弘明集 — count: 24 , has English translation
 • Scroll 3 Jātaka stories (Sheng Jing) 生經 — count: 22 , has English translation
 • Scroll 1 Ayuwang Xi Huai Mu Yinyuan Jing 阿育王息壞目因緣經 — count: 22
 • Scroll 4 Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 法句譬喻經 — count: 22
 • Scroll 2 Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集 — count: 21

Collocations

 • 卿等 (卿等) 欲見卿等 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 1 — count: 73
 • 禄卿 (祿卿) 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 — Sutra on the Great Reliable Brahman (Da Jiangu Poluomen Jing) 大堅固婆羅門緣起經, Scroll 1 — count: 25
 • 卿传法 (卿傳法) 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 — Sutra on the Great Reliable Brahman (Da Jiangu Poluomen Jing) 大堅固婆羅門緣起經, Scroll 1 — count: 19
 • 卿明教 (卿明教) 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 — The Sage of Men Sutra (Ren Xian Jing) 人仙經, Scroll 1 — count: 11
 • 胪卿 (臚卿) 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 — Sutra of the Seven Buddhas 七佛經, Scroll 1 — count: 10
 • 卿今 (卿今) 卿今可為諸比丘說法 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 9 — count: 7
 • 卿传教大师 (卿傳教大師) 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 — Sutra of the Seven Buddhas 七佛經, Scroll 1 — count: 5
 • 问卿 (問卿) 來問卿等 — Middle Length Discourses (Zhong Ahan Jing) 中阿含經, Scroll 11 — count: 5
 • 视卿 (視卿) 今我視卿 — Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 賴吒和羅經, Scroll 1 — count: 5
 • 召公卿 (召公卿) 明日即召公卿 — Ekottarāgama 增壹阿含經, Scroll 51 — count: 5