wèi

wèi proper noun Wei River
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: The name of a river in Shanxi (Unihan '渭')

Also contained in

渭源通渭县渭南市渭水渭南地区渭南渭滨区渭滨泾渭分明渭源县临渭区渭城区渭干河临渭徐渭通渭渭河渭川渭城

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 20 Guang Hong Ming Ji 廣弘明集 — count: 4 , has English translation
 • Scroll 6 Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 弘明集 — count: 3 , has English translation
 • Scroll 23 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 續高僧傳 — count: 2
 • Scroll 15 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 續高僧傳 — count: 2
 • Scroll 87 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 一切經音義 — count: 2
 • Scroll 3 Shi Shi Ji Gu Lue 釋氏稽古略 — count: 2
 • Scroll 1 Ji Shenzhou San Bao Gan Tong Lu 集神州三寶感通錄 — count: 2 , has English translation
 • Scroll 2 Fo Zu Lidai Tong Zai 佛祖歷代通載 — count: 2
 • Scroll 1 Shi Shi Ji Gu Lue 釋氏稽古略 — count: 2
 • Scroll 89 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 一切經音義 — count: 2

Collocations

 • 泾渭 (涇渭) 涇渭淆雜龍蛇並進 — Sutra on the Names of the Buddhas (Fo Shuo Fo Ming Jing) 佛說佛名經, Scroll 1 — count: 46
 • 渭阴 (渭陰) 每以大乘至教元出渭陰 — Supplement to the Biographies of Eminent Monks 續高僧傳, Scroll 15 — count: 10
 • 渭分流 (渭分流) 斯則朱紫異貫涇渭分流 — Fa Hua Xuan Lun 法華玄論, Scroll 1 — count: 8
 • 渭阳 (渭陽) 渭陽權輿 — Shi Shi Ji Gu Lue 釋氏稽古略, Scroll 1 — count: 7
 • 河渭 (河渭) 幾亂河渭面縛甘死以赴師厄 — Lidai San Bao Ji 歷代三寶紀, Scroll 10 — count: 6
 • 渭殊 (渭殊) 則涇渭殊 — Guang Hong Ming Ji 廣弘明集, Scroll 6 — count: 5
 • 渭桥 (渭橋) 四月李克用等與巢戰于渭橋 — Fo Zu Lidai Tong Zai 佛祖歷代通載, Scroll 17 — count: 5
 • 入渭 (入渭) 上遣堅反下音謂二水名也漢書注云汧水出汧陽縣北入渭汭說文二字並從水幵胃皆聲幵音堅 — The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 一切經音義, Scroll 87 — count: 4
 • 渭之间 (渭之間) 於河渭之間被震崩 — Shi Shi Ji Gu Lue 釋氏稽古略, Scroll 1 — count: 4
 • 渭州 (渭州) 翻經沙門渭州太平寺大德律師道恪證義 — Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 根本說一切有部尼陀那目得迦, Scroll 1 — count: 3