NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

试 (試) shì

shì verb to test / to try / to experiment
Domain: Attempt 试行
Notes: (Unihan '試')

Contained in

试图试卷试点测试尝试试用试探汉语水平考试考试试验试题笔试口试试行试制单元测试导弹试验核试验弊魔试目连经调试会试应试试管试问试想面试试金石试炼考试院甄试试管婴儿试场试样比试试镜试种科举考试考试卷试爆殿试试验场试听试射试演策试试作试手中试试读试饮加试

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 24
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 5 21
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 2 21
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 24 20
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 3 17

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
大夫试 大夫試 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 62
欲试 欲試 欲試神足力 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 43
试光 試光 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 35
试鸿 試鴻 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 27
试马 試馬 善見王欲自試馬寶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
试象 試象 善見大王欲自試象 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
往试 往試 我今當往試之 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 38 6
来试 來試 汝來試共論議 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 41 5
捔试 捔試 求佛捔試 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 2 5
天王试 天王試 昔大天王試象寶時 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
寧可輪寶 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 9
四月 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
遺漏 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
威神 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
三月 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
請問 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師施護 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師施護 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
西天譯經三藏大夫祿明教大師法賢 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師施護 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師施護 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
西天譯經三藏大夫祿明教大師法賢 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
西天譯經三藏大夫祿明教大師法賢 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1