NTI Reader
NTI Reader

试 (試) shì

shì verb to test / to try / to experiment
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (Unihan '試')

Contained in

试图试卷试点测试尝试试用试探汉语水平考试考试试验试题笔试口试试行试制单元测试导弹试验核试验弊魔试目连经调试会试应试试管试问试想面试试金石试炼考试院甄试试管婴儿试场试样比试试镜试种科举考试考试卷试爆殿试试验场试听试射试演策试试作试手中试试读试饮加试

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 24
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 2 21
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 5 21
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 24 20
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 3 17
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 1 16
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 2 14
The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 Scroll 3 14
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 51 13
The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 Scroll 6 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大夫试 大夫試 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 62
欲试 欲試 欲試神足力 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 43
试光 試光 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 35
试鸿 試鴻 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 27
试马 試馬 善見王欲自試馬寶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
试象 試象 善見大王欲自試象 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
往试 往試 我今當往試之 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 38 6
捔试 捔試 求佛捔試 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 2 5
来试 來試 汝來試共論議 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 41 5
可试 可試 可試甞之 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 4