NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

mín

  1. mín noun the people / citizen / subjects
    Domain: Classical Chinese 古文
    Notes: (Unihan '民')
  2. mín proper noun Min
    Domain: Names 名字 , Concept: Name 名字

Contained in

人民币村民农民居民人民民生民族人民大会堂人民群众人民日报网民最高人民法院国民党人民代表中国人民大学民主民意市民国民民众民俗公民民间民歌灾民中华民国三民主义民权民族主义全民亲民党少数民族难民民兵民用牧民农民工中国人民银行渔民殖民地民航民事贫民平民选民移民殖民主义民政部最高人民检察院中华人民共和国人民英雄纪念碑

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 2 42
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 38
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 26 32
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 5 31
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 1 28
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 12 27
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 26
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 11 25
Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 4 24
Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 1 24

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
国人民 國人民 彼國人民 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 21
民陀罗 民陀羅 名尼民陀羅 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 18
尼民 尼民 名尼民陀羅 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 18
世间人民 世間人民 須我天上諸天世間人民逮及鬼神智慧得道 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 11
民物 民物 善見王慈育民物 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 10
熟人民 熟人民 穀茂豐熟人民繁稠 Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 Scroll 1 9
士民 士民 舉國士民快得供養 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 9
令人民 令人民 令人民見其光明 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 8
民繁 民繁 穀茂豐熟人民繁稠 Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 Scroll 1 8
民堕在 民墮在 莫令人民墮在極邊 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 8

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
國人 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
國人 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
舉國奉迎 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
正法 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
國人 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
國人 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 6
理家 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 15
以來 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 8
福利世間人 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
四千統理 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
沙門道士 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
殺人 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 3
Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 2
害人 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
轉輪王國人 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
為人 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
用人非法 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
令人光明 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
名曰陀羅 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 4
以此奉天 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
守護 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 2
陀羅 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 2
陀羅 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
有人 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1