NTI Reader
NTI Reader

mín

  1. mín noun the people / citizen / subjects
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '民')
  2. mín proper noun Min
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Name 名字

Contained in

人民币村民农民居民人民民生民族人民大会堂人民群众人民日报网民最高人民法院国民党人民代表中国人民大学民主民意市民国民民众民俗公民民间民歌灾民中华民国三民主义民权民族主义全民亲民党少数民族难民民兵民用牧民农民工中国人民银行渔民殖民地民航民事贫民平民选民移民殖民主义民政部最高人民检察院中华人民共和国人民英雄纪念碑

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 2 42
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 38
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 26 32
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 5 31
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 1 28
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 12 27
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 26
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 11 25
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 2 24
Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 4 24

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
国人民 國人民 彼國人民 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 21
尼民 尼民 名尼民陀羅 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 18
民陀罗 民陀羅 名尼民陀羅 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 18
世间人民 世間人民 須我天上諸天世間人民逮及鬼神智慧得道 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 11
民物 民物 善見王慈育民物 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 10
熟人民 熟人民 穀茂豐熟人民繁稠 Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 Scroll 1 9
士民 士民 舉國士民快得供養 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 9
民堕在 民墮在 莫令人民墮在極邊 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 8
民繁 民繁 穀茂豐熟人民繁稠 Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 Scroll 1 8
化人民 化人民 治化人民無有卒暴 Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 Scroll 1 7