NTI Reader
NTI Reader

病人 bìngrén

bìngrén noun a patient / a sick person / the sick
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
Notes: FGS translation standard: The Sick (CC-CEDICT '病人'; Guoyu '病人')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 35
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 28 32
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 41 30
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 20 27
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 95 26
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 19 24
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 28 22
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 8 21
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 58 19
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 18

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
譬如病人 譬如病人 譬如病人乃須醫藥 Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 《勝天王般若波羅蜜經》 Scroll 1 12
一病人 一病人 於其中路逢一病人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 9
瞻病人 瞻病人 不起慈心向瞻病人 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 24 8
病人言 病人言 告病人言 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 1 6
告病人 告病人 告病人言 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 1 5
病人值遇 病人值遇 三種病人值遇良醫 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 26 4
病人想 病人想 於自身所起病人想 Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Ji Yiqie Fu De Sanmei Jing) 《集一切福德三昧經》 Scroll 2 4
令病人 令病人 勿令病人諸不淨潔在道傍 Yi Chu Pusa Benqi Jing (Abhiniṣkramaṇa) 《異出菩薩本起經》 Scroll 1 4
尔时病人 爾時病人 爾時病人即以偈頌白太子言 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 111 4
困病人 睏病人 猶如困病人 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 2 4