NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

 1. noun bottom / base / end
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
  Notes: (Unihan '底')
 2. noun the cause of a situation
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
 3. verb to stop
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: in this sense 底 has a similar meaning to 止.
 4. verb to hide
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: in this sense 底 has a similar meaning to 隐藏.
 5. verb to arrive
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
  Notes: Synonym discussion: in this sense 底 has a similar meaning to 达到.
 6. verb to sharpen on a grindstone
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程
  Notes: Synonym discussion: in this sense 底 has a similar meaning to 磨砺.
 7. noun a draft / an outline / a sketch
  Domain: Art 艺术
  Notes: Synonym discussion: in this sense 底 has a similar meaning to 草图.
 8. adjective extending to the extreme head or tail
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Form 形态
 9. noun a baseline
  Domain: Mathematics 数学 , Subdomain: Geometry 几何学
 10. noun background information
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Information 信息
  Notes: Obtained from observation or investigation
 11. pronoun what
  Domain: Classical Chinese 古文 , Concept: Interrogative Pronoun 疑问代词
  Notes: Synonym discussion: in this sense 底 has a similar meaning to 什么.
 12. pronoun this / these
  Domain: Classical Chinese 古文 , Concept: Demonstrative Pronoun 指示代词
  Notes: Synonym discussion: in this sense 底 has a similar meaning to 此 or 这.
 13. adverb extremely / completely
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: in this sense 底 has a similar meaning to 尽 or 极.
 14. adverb really / indeed
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: in this sense 底 has a similar meaning to 的确 or 确实.

Contained in

月底到底底层彻底底蕴底片归根到底底座弄字底皿字底功底苏格拉底诺曼底诺曼底征服巴士底走之底拉玛铁波底底部庙底沟文底耶山脉阿底峡阿底提耶考底利耶安底罗珊底罗阿恃多伐底河阿恃多跋底河阿尔多嚩底河底细优波底沙平底伊洛瓦底江伊底帕斯情结歇斯底里歇斯底里症底特律拘瑟底罗底哩三昧耶不动尊威怒王使者念诵法底哩三昧耶不动尊圣者念诵秘密法佛说金色迦那钵底陀罗尼经金色迦那钵底陀罗尼经毘那夜迦誐那钵底瑜伽悉地品秘要窭拏末底瞿那末底三弥底部论郁底迦嗢底迦三摩钵底一阐底迦无底坑般罗底木叉

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 231
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīprātimokṣasūtra (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Jie Jing) 《根本說一切有部苾芻尼戒經》 Scroll 1 224
Dasheng Wu Liang Shou Jing 《大乘無量壽經》 Scroll 1 145
Mūlasarvāstīvādapratimokṣasūtra (Genben Shuo Yiqie You Bu Jie Jing) 《根本說一切有部戒經》 Scroll 1 135
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 5 133
Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 Scroll 2 110
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 4 108
Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 Scroll 1 99
Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 Scroll 2 82
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 79

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
源底 源底 思八聖道究竟源底 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 9
崖底 崖底 一人言我所見有崖底 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 9
底沙 底沙 其底沙皆金 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 8
船底 船底 貫船底入 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 2 7
足底 足底 足底破傷不能復前 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 2 7
底入 底入 貫船底入 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 2 7
池底 池底 阿耨達池底 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 7
底散 底散 達諸有底散壞三摩地 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 414 6
井底 井底 還墮井底 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 2 6
河底 河底 遂至河底 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 3 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
金沙 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 19 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
須彌山北大海水 Scroll 20 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 4
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
八聖道究竟 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
所見 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 6
邊際 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 4
Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 7
大海須彌山 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
河水 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
平正 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 3 in Qishi Jing 《起世經》 4
梵王 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 2
平正 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
即將 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 3 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
梵王 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
大海 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
Scroll 16 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 20 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1