NTI Reader
NTI Reader

dǐ de

 1. noun bottom / base / end
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
  Notes: For example, 海底 'seabed' (Guoyu '底' n 1; Han Dian '底' 1; Kroll '底' 1; NCCED '底' 1; Unihan '底')
 2. noun origin / the cause of a situation
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 根源 (Guoyu '底' n 2; Han Dian '底' 3; NCCED '底' 3)
 3. verb to stop
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 底 has a similar meaning to 止 (Kroll '底' 2a)
 4. verb to arrive
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
  Notes: In this sense 底 has a similar meaning to 达到 (Guoyu '底' v 1; Han Dian '底' 6; Kroll '底' 2)
 5. verb underneath
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '底' 1a)
 6. noun a draft / an outline / a sketch
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 底 has a similar meaning to 草稿 or 原本 (Guoyu '底' n 4; NCCED '底' 4)
 7. noun end of month or year
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: As in 月底 or 年底 (Guoyu '底' n 3; Han Dian '底' 2; NCCED '底' 5)
 8. noun remnants
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (NCCED '底' 6)
 9. noun background
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: As in background color by extension background information (Guoyu '底' n 5; Han Dian '底' 4; NCCED '底' 2)
 10. pronoun what
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Interrogative Pronoun 疑问代词
  Notes: In this sense 底 has a similar meaning to 什么 (Guoyu '底' pronoun; Han Dian '底' 5; Kroll '底' 3)
 11. adverb to lower / to droop
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '底' 1a)
 12. de particle possessive particle
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Similar to 的 (Guoyu '底' particle; Han Dian '底' de)

Contained in

月底到底底层底色彻底底蕴底片归根到底底座弄字底皿字底功底苏格拉底诺曼底诺曼底征服巴士底走之底拉玛铁波底底部庙底沟文底耶山脉阿底峡阿底提耶考底利耶安底罗珊底罗阿恃多伐底河阿恃多跋底河阿尔多嚩底河底细干卿底事优波底沙平底伊洛瓦底江伊底帕斯情结歇斯底里歇斯底里症底特律拘瑟底罗底哩三昧耶不动尊威怒王使者念诵法底哩三昧耶不动尊圣者念诵秘密法佛说金色迦那钵底陀罗尼经金色迦那钵底陀罗尼经毘那夜迦誐那钵底瑜伽悉地品秘要窭拏末底瞿那末底三弥底部论郁底迦嗢底迦三摩钵底一阐底迦

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 231
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīprātimokṣasūtra (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Jie Jing) 《根本說一切有部苾芻尼戒經》 Scroll 1 224
Dasheng Wu Liang Shou Jing 《大乘無量壽經》 Scroll 1 145
Mūlasarvāstīvādapratimokṣasūtra (Genben Shuo Yiqie You Bu Jie Jing) 《根本說一切有部戒經》 Scroll 1 135
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 5 131
Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 Scroll 2 109
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 4 108
Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 Scroll 1 99
Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 Scroll 2 82
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 79

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
崖底 崖底 一人言我所見有崖底 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 9
源底 源底 思八聖道究竟源底 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 9
底沙 底沙 其底沙皆金 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 8
足底 足底 足底破傷不能復前 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 2 7
船底 船底 貫船底入 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 2 7
池底 池底 阿耨達池底 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 7
底入 底入 貫船底入 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 2 7
底散 底散 達諸有底散壞三摩地 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 414 6
井底 井底 還墮井底 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 2 6
在底 在底 在底亦熟在上亦熟 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 5