NTI Reader
NTI Reader

一时 (一時) yīshí

 1. yīshí noun a period of time / a while
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: (CED '一时' 1; NCCED '一时' 1)
 2. yīshí adverb at one time / temporarily / momentarily / simultaneously
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: (CED '一时' 2; NCCED '一时' 2)
 3. yīshí phrase at the same time
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GCED '一')
 4. yīshí phrase sometimes
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GCED '一')
 5. yīshí phrase accidentally
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GCED '一')

Contained in

轰动一时一时一地千载一时一时千载风行一时第一时间千载一时万世一时

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 26 68
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 5 51
Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》 Scroll 1 47
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 16 46
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 7 45
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 31 44
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 28 43
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 8 42
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 15 42
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 50 39

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
一时佛 一時佛 一時佛在某國某處 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 97
一时在 一時在 我師一時在拘夷那竭城 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 11
世尊一时 世尊一時 我聞世尊一時在父白淨王家 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 8
昔一时 昔一時 昔一時於羅閱城耆闍崛山 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 8
一时遊 一時遊 我於一時遊阿越村 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 7
名色一时 名色一時 即共名色一時俱生 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 6
一时转 一時轉 一時轉合 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 4
一时世尊 一時世尊 往昔一時世尊遊舍衛國 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 4
一时婆伽婆 一時婆伽婆 一時婆伽婆 Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 Scroll 1 4
一时诛戮 一時誅戮 被諸群賊一時誅戮 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 3