NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

一时 (一時) yīshí

  1. yīshí noun a period of time / a while
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
    Notes: (CED '一时' 1; NCCED '一时' 1)
  2. yīshí adverb at one time / temporarily / momentarily / simultaneously
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
    Notes: (CED '一时' 2; NCCED '一时' 2)

Contained in

轰动一时一时一地千载一时一时千载风行一时第一时间千载一时万世一时

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 26 68
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 5 51
Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》 Scroll 1 47
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 16 46
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 7 45
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 31 44

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
一时佛 一時佛 一時佛在某國某處 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 97
一时在 一時在 我師一時在拘夷那竭城 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 11
世尊一时 世尊一時 我聞世尊一時在父白淨王家 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 8
一时遊 一時遊 我於一時遊阿越村 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 7
昔一时 昔一時 昔一時於羅閱城耆闍崛山 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
名色一时 名色一時 即共名色一時俱生 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 6
一时并 一時併 一時併下入大海中 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 5
一时转 一時轉 一時轉合 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 4
一时世尊 一時世尊 往昔一時世尊遊舍衛國 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 4
一时婆伽婆 一時婆伽婆 一時婆伽婆 Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 Scroll 1 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
一時 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
一時 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
一時拘夷那竭 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
一時 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
一時 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
一時 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
一時王舍城七葉巖 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
一時 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 1
一時 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
一時 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
一時 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
一時 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
一時 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
一時園林 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
家家一時 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
一時 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 4
一時 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 2
一時 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
一時 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
一時 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
一時 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 1
一時 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 5
一時 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 1
一時 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
一時 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1