NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

悲哀 bēi āi

bēi āi adjective grieved / sorrowful
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 2 37
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 1 12
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 40 5
Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 Scroll 3 5
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 4
Sūkarikāvadāna (Fo Shuo Jie Wa Nang Fa Tian Zi Shou San Guiyi Huo Mian E Dao Jing) 《佛說嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經》 Scroll 1 4
Biqiu Ting Shi Jing 《比丘聽施經》 Scroll 1 4
Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》 Scroll 2 4
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 6 4
Caturdārakasamādhisūtra (Fangdeng Ban Niepan Jing) 《方等般泥洹經》 Scroll 2 4

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
悲哀供养 悲哀供養 悲哀供養 Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 1 18
悲哀流泪 悲哀流淚 一切大眾悲哀流淚 Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 1 7
悲哀哭泣 悲哀哭泣 還復悲哀哭泣於佛 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 40 5
行悲哀 行悲哀 行悲哀愍 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 3 5
兴悲哀 興悲哀 在世興悲哀 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 3 5
悲哀纳 悲哀納 願賜弘悲哀納受 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 28 4
啼泣悲哀 啼泣悲哀 啼泣悲哀 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 4
悲哀哽咽 悲哀哽咽 悲哀哽咽 Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 1 4
重悲哀 重悲哀 迦葉復重悲哀 Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 2 4
悲哀啼哭 悲哀啼哭 舉手椎胸悲哀啼哭 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 6 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
老母悲哀佛足 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
恩愛貪慕悲哀 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
悲哀 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
悲哀 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
行人往來出入歡喜悲哀 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
家室宗親啼哭悲哀 Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 1
悲哀流淚 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
悲哀 Scroll 3 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
涕泣悲哀 Scroll 1 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
涕泣悲哀 Scroll 2 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 4
父母悲哀大哭 Scroll 4 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 3
離別悲哀感動天地 Scroll 4 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
悲哀號哭 Scroll 1 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
悲哀 Scroll 1 in Prince Sudana Sutra 《太子須大拏經》 3
悲哀意言 Scroll 1 in Qian Shi San Zhuan Jing 《前世三轉經》 1
悲哀 Scroll 1 in Fo Shuo Lu Mu Jing 《佛說鹿母經》 1
悲哀 Scroll 2 in Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 1
在世悲哀 Scroll 3 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
悲哀馬頭 Scroll 4 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 2
悲哀 Scroll 5 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
乾陟悲哀 Scroll 6 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 4
悲哀 Scroll 10 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
悲哀號哭 Scroll 19 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
淨飯王悲哀 Scroll 20 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
悲哀 Scroll 27 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1