NTI Reader
NTI Reader

悲哀 bēi āi

bēi āi adjective grieved / sorrowful
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 2 37
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 1 12
Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 Scroll 3 5
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 40 5
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 4
Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》 Scroll 2 4
Caturdārakasamādhisūtra (Fangdeng Ban Niepan Jing) 《方等般泥洹經》 Scroll 2 4
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 6 4
Sūkarikāvadāna (Fo Shuo Jie Wa Nang Fa Tian Zi Shou San Guiyi Huo Mian E Dao Jing) 《佛說嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經》 Scroll 1 4
Biqiu Ting Shi Jing 《比丘聽施經》 Scroll 1 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
悲哀供养 悲哀供養 悲哀供養 Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 1 18
悲哀流泪 悲哀流淚 一切大眾悲哀流淚 Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 1 7
悲哀哭泣 悲哀哭泣 還復悲哀哭泣於佛 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 40 5
行悲哀 行悲哀 行悲哀愍 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 3 5
兴悲哀 興悲哀 在世興悲哀 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 3 5
啼泣悲哀 啼泣悲哀 啼泣悲哀 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 4
悲哀纳受 悲哀納受 願賜弘悲哀納受 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 28 4
悲哀哽咽 悲哀哽咽 悲哀哽咽 Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 1 4
修悲哀 修悲哀 遵修悲哀 Tathāgatotpattisambhavanirdeśasūtra (Rulai Xing Xian Jing) 《佛說如來興顯經》 Scroll 4 3
重大悲哀 重大悲哀 大眾重大悲哀 Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 2 3