dǎi dài

 1. dǎi verb to arrest / to catch / to seize
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 2. dài verb to catch / to seize
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 3. dài adverb while / before
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense, 逮 is indicates a temporal sequence in Literary Chinese (Pulleyblank 1995, p. 158).

Also contained in

逮捕力有未逮狗逮老鼠不逮捕特权

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 4 Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 — count: 78
 • Scroll 16 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 — count: 53
 • Scroll 17 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 — count: 51
 • Scroll 1 Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 — count: 47
 • Scroll 10 Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 — count: 40
 • Scroll 7 Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 《大哀經》 — count: 37
 • Scroll 3 Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Deng Ji Zhong De Sanmei Jing) 《等集眾德三昧經》 — count: 35
 • Scroll 9 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 — count: 34
 • Scroll 2 Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūha (Wenshushili Fotu Yan Jin Jing) 《文殊師利佛土嚴淨經》 — count: 34
 • Scroll 1 Suṣṭhitamatidevaputraparipṛcchā (Ru Huan Sanmei Jing) 《如幻三昧經》 — count: 34

Collocations

 • 逮沙门果 (逮沙門果) 逮沙門果 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 1 — count: 22
 • 逮天下 (逮天下) 東方弗于逮天下人 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 4 — count: 10
 • 逮初禅 (逮初禪) 逮初禪成就遊 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 1 — count: 8
 • 王逮 (王逮) 王逮臣民 — Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》, Scroll 1 — count: 7
 • 弟子逮 (弟子逮) 云何聖弟子逮四增上心 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 1 — count: 6
 • 逮众生 (逮眾生) 弗于逮眾生遙見王頂生來 — Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》, Scroll 1 — count: 6
 • 逮界 (逮界) 此是大王弗于逮界 — Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》, Scroll 1 — count: 5
 • 逮人 (逮人) 弗于逮人壽三百歲 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 20 — count: 5
 • 比丘逮 (比丘逮) 比丘逮得神通 — Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》, Scroll 1 — count: 5
 • 逮第四禅 (逮第四禪) 逮第四禪成就遊 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 1 — count: 4