NTI Reader
NTI Reader

犯人 fànrén

fànrén noun a convict / a prisoner / a criminal
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Biqiu Jie Ben Shu 《四分比丘戒本疏》 Scroll 2 16
Si Fen Biqiu Jie Ben Shu 《四分比丘戒本疏》 Scroll 1 12
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 41 11
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 37 8
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 2 7
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 21 7
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 22 6
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 40 6
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 38 5
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 39 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
最初犯人 最初犯人 謂最初犯人 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 10 67
容犯人 容犯人 一容犯人 Si Fen Biqiu Jie Ben Shu 《四分比丘戒本疏》 Scroll 1 17
犯人苗 犯人苗 犯人苗稼 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 22 14
犯人妇女 犯人婦女 四者不得殺盜犯人婦女 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 14
犯人妇 犯人婦 好犯人婦 Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 Scroll 2 4
先犯人 先犯人 或先犯人 Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 2 4
逸犯人 逸犯人 不令縱逸犯人苗稼 Fo Chui Banniepan Lue Shuo Jiao Jie Jing 《佛垂般涅槃略說教誡經》 Scroll 1 3
戒犯人 戒犯人 兼四戒犯人 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 5 2
特犯人 特犯人 特犯人 Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 5 2
好犯人 好犯人 好犯人婦 Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 Scroll 2 2