NTI Reader
NTI Reader

nài

nài verb to be capable to tolerate
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Contained in

耐心耐用耐烦忍耐耐力施耐庵耐久耐火砖红耐劳刻苦耐劳忍耐力能耐吃苦耐劳耐性耐看忍耐就是力量耐寒耐高温耐热耐磨耐水耐火耐烦有恒

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 9 24
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 8 20
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 6 14
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 42 9
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 50 8
Collection of Advise to Initiate the Bodhi Mind 《勸發菩提心集》 Scroll 3 8
Mahāyānasūtralāṃkāraśāstra (Dacheng Zhuangyan Jinglun) 《大乘莊嚴經論》 Scroll 12 8
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 18 7
Mahāyānasūtralāṃkāraśāstra (Dacheng Zhuangyan Jinglun) 《大乘莊嚴經論》 Scroll 8 7
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 6 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
堪耐 堪耐 不可堪耐 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 3 56
耐怨 耐怨 耐怨害忍 Foshuo Kai Jue Zixing Boreluomiduo Jing 《佛說開覺自性般若波羅蜜多經》 Scroll 3 16
耐提 耐提 時三千大千耐提蘭佛剎 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 5 16
耐辱 耐辱 乞食耐辱 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 3 13
耐食 耐食 此謂不耐食想 Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 8 12
耐苦 耐苦 志卒不耐苦 Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 Scroll 2 7
耐摩 耐摩 有一子名摩訶耐摩陀 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 77 6
摩诃耐 摩訶耐 有一子名摩訶耐摩陀 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 77 6
耐温和 耐溫和 居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫和 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 50 5
耐恐怖 耐恐怖 比丘堪耐恐怖 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 5