NTI Reader
NTI Reader

天上 tiānshàng

tiānshàng noun the sky
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然
Notes: In the sense of 天空 (Guoyu '天上')

Contained in

天上界皇天上帝天上人间

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 12 55
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 27
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 23
Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 22
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 5 22
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 27 20
Fo Shuo Fenbie Shan E Suo Qi Jing 《佛說分別善惡所起經》 Scroll 1 17
Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 8 16
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 37 15
Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 《無量清淨平等覺經》 Scroll 2 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
天上诸天 天上諸天 須我天上諸天世間人民逮及鬼神智慧得道 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 20
天上天下 天上天下 天上天下唯我為尊 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 19
善处天上 善處天上 便生善處天上 Fanzhi Ji Shui Jing Jing (Vatthūpamasūtta) 《梵志計水淨經》 Scroll 1 14
夀天上 夀天上 壽天上五百歲 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 8
罗天上 羅天上 下人民便上生第十二阿衛貨羅天上 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 6
天上夀 天上夀 捨於天上壽 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 6
天上衣服 天上衣服 我作天上衣服言語 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 6
天上人 天上人 造作第一天上人宮殿竟 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 6
第十五天上 第十五天上 以上至第十五天上人 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 5
天上如是如是 天上如是如是 天上如是如是樂 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 5