NTI Reader
NTI Reader

为首 (為首) wéishǒu

wéishǒu verb to be the leader
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Administration 管理

Contained in

佛为首迦长者说业报差别经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dafangguang Pusa Shi Di Jing 《佛說大方廣菩薩十地經》 Scroll 1 71
Si Ahan Mu Chao Jie 《四阿鋡暮抄解》 Scroll 2 36
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 487 23
Si Ahan Mu Chao Jie 《四阿鋡暮抄解》 Scroll 1 21
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 412 20
The Four Bases of Mindfulness 《四念處》 Scroll 1 12
Lue Shi Xin Huayan Jing Xiuxing Cidi Jue Yi Lun 《略釋新華嚴經修行次第決疑論》 Scroll 1 11
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 115 11
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 7 11
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大悲为首 大悲為首 大悲為首 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 412 66
梵行为首 梵行為首 梵行為首 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 11
悲为首 悲為首 無不皆用大悲為首 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 585 6
一切众生为首 一切眾生為首 以一切眾生為首 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 21 6
佛为首 佛為首 汝可以此園施佛為首及招提僧 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 5
不放逸为首 不放逸為首 不放逸為首 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 5
宝为首 寶為首 象寶為首 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 4
为首随 為首隨 一切身業以智為首隨於智行 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》 Scroll 3 3
弥勒为首 彌勒為首 彌勒為首 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 1 3
王为首 王為首 馬王為首 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 3