NTI Reader
NTI Reader

为首 (為首) wéishǒu

wéishǒu verb to be the leader
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '為首'; Guoyu '為首')

Contained in

佛为首迦长者说业报差别经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dafangguang Pusa Shi Di Jing 《佛說大方廣菩薩十地經》 Scroll 1 71
Si Ahan Mu Chao Jie 《四阿鋡暮抄解》 Scroll 2 36
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 487 23
Si Ahan Mu Chao Jie 《四阿鋡暮抄解》 Scroll 1 21
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 412 20
The Four Bases of Mindfulness 《四念處》 Scroll 1 12
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 7 11
Lue Shi Xin Huayan Jing Xiuxing Cidi Jue Yi Lun 《略釋新華嚴經修行次第決疑論》 Scroll 1 11
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 11
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 115 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大悲为首 大悲為首 大悲為首 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 412 66
梵行为首 梵行為首 梵行為首 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 11
众生为首 眾生為首 以一切眾生為首 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 21 7
悲为首 悲為首 無不皆用大悲為首 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 585 6
佛为首 佛為首 汝可以此園施佛為首及招提僧 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 5
不放逸为首 不放逸為首 不放逸為首 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 5
宝为首 寶為首 象寶為首 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 4
海为首 海為首 眾流海為首 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 18 3
为首随 為首隨 一切身業以智為首隨於智行 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》 Scroll 3 3
慧为首 慧為首 慧為首 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 26 3