NTI Reader
NTI Reader

zhù

zhù noun a pillar / a column
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Architecture 建筑学

Contained in

支柱柱子石柱柱廊立柱壁柱圆柱形柱头列柱中心柱窟顶梁柱圆柱体一柱门望柱天柱山寺脊柱天柱洪秀柱精神支柱柱石水柱冰柱圆柱柱体柱梁门柱火柱标柱中流砥柱

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Bian Zheng Lun 《辯正論》 Scroll 4 74
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 5 33
Lushan Ji 《廬山記》 Scroll 5 26
Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 《根本說一切有部尼陀那目得迦》 Scroll 1 24
Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 2 24
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 3 23
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 5 23
Saṅgharakṣitāvadāna (Fo Shuo Yinyuan Senghu Jing) 《佛說因緣僧護經》 Scroll 1 22
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 21
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 1 19

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
柱及 柱及 有種種寶柱及眾寶網真珠瓔珞 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 2 45
柱栿 柱栿 金欄楯金柱栿銀桄 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 35
柱杖 柱杖 柱杖而行 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 19
宝柱 寶柱 當中自然有一寶柱 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 17
四柱 四柱 四柱有四門 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 15
金柱 金柱 金柱銀櫨 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 11
燋柱 燋柱 被燒燋柱 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 14 9
银柱 銀柱 銀柱金櫨 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 7
琉璃柱 琉璃柱 琉璃欄楯琉璃柱栿 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 7
水精柱 水精柱 水精欄楯水精柱栿琉璃桄 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 6