NTI Reader
NTI Reader

 1. noun evil / wrong / fraud
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '弊' n 2; Unihan '弊')
 2. noun damage / harm
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '弊' n 1)
 3. adjective fatigued
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 疲困(Guoyu '弊' adj)
 4. verb to defeat
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 败 (Guoyu '弊' v)

Contained in

弊病弊端利弊舞弊作弊弊帛弊宿经着弊纳衣着弊衲衣弊魔试目连经徇私舞弊积弊弊衲衣弊案时弊振衰起弊积久弊生营私舞弊权衡利弊流弊宿弊

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 52
Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Bo Da Luo Tuoluoni 《大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼》 Scroll 1 26
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 7 24
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 8 23
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 22
Mo Rao Luan Jing 《魔嬈亂經》 Scroll 1 16
Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 8 14
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 14
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 58 14
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 49 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
弊恶 弊惡 麤澁弊惡 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 52
弊魔波旬 弊魔波旬 此弊魔波旬 Mo Rao Luan Jing 《魔嬈亂經》 Scroll 1 34
弊魔 弊魔 弊魔 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 30
生弊 生弊 生弊腐敗 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 15
弊宿 弊宿 有婆羅門名曰弊宿 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 13
弊恶行 弊惡行 本為弊惡行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 12
若干弊 若干弊 若干弊惡行生能得消 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 10
麁弊 麁弊 謂極麁弊 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 8
避弊 避弊 避弊象 Yiqie Liu She Shou Yin Jing (Sabbāsavasutta) 《一切流攝守因經》 Scroll 1 8
弊衣 弊衣 見糞聚中所棄弊衣 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 8