1. noun evil / wrong / fraud
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '弊' n 2; Unihan '弊')
 2. noun damage / harm
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '弊' n 1)
 3. adjective fatigued
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 疲困(Guoyu '弊' adj)
 4. verb to defeat
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 败 (Guoyu '弊' v)

Contained in

弊病弊端利弊舞弊作弊弊帛弊宿经着弊纳衣着弊衲衣弊魔试目连经徇私舞弊积弊弊衲衣弊案时弊振衰起弊积久弊生营私舞弊权衡利弊流弊宿弊十二头陀行 1. 在阿兰若处 2. 常行乞食 3. 次第乞食 4. 受一食法 5. 节量食 6. 中午后不得饮浆 7. 着弊衲衣 8. 但三衣 9. 冢间住 10. 树下止 11. 露地住 12. 但坐不卧

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 7 Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 — count: 52
 • Scroll 1 Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Bo Da Luo Tuoluoni 《大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼》 — count: 26
 • Scroll 7 Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 — count: 24
 • Scroll 8 Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 — count: 23
 • Scroll 1 Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 — count: 22
 • Scroll 1 Mo Rao Luan Jing 《魔嬈亂經》 — count: 16
 • Scroll 7 Dīrghāgama 《長阿含經》 — count: 14
 • Scroll 58 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 — count: 14
 • Scroll 8 Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 — count: 14
 • Scroll 49 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 — count: 13

Collocations

 • 弊恶 (弊惡) 麤澁弊惡 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 7 — count: 52
 • 弊魔波旬 (弊魔波旬) 此弊魔波旬 — Mo Rao Luan Jing 《魔嬈亂經》, Scroll 1 — count: 34
 • 弊魔 (弊魔) 弊魔 — Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》, Scroll 1 — count: 30
 • 生弊 (生弊) 生弊腐敗 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 13 — count: 15
 • 弊宿 (弊宿) 有婆羅門名曰弊宿 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 7 — count: 13
 • 弊恶行 (弊惡行) 本為弊惡行 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 10 — count: 12
 • 若干弊 (若干弊) 若干弊惡行生能得消 — Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》, Scroll 2 — count: 10
 • 麁弊 (麁弊) 謂極麁弊 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 23 — count: 8
 • 避弊 (避弊) 避弊象 — Yiqie Liu She Shou Yin Jing (Sabbāsavasutta) 《一切流攝守因經》, Scroll 1 — count: 8
 • 急弊 (急弊) 凶暴急弊 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 30 — count: 7