NTI Reader
NTI Reader

绵 (綿) mián

  1. mián noun silk down
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Clothing 服装
  2. mián verb to continue uninterrupted
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  3. mián adjective soft / weak
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Strength 力气

Contained in

连绵绵延绵绵绵羊绵绵不绝缠绵绵羊海绵绵密绵亘软绵绵丝绵绵远绵竹联绵绵邈绵竹县绵惙绵力绵子

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 27
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 20
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 3 12
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 11
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 2 11
Collection of Meanings and Terms in Translation (Fanyi Mingyi Ji) 《翻譯名義集》 Scroll 7 10
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 10 9
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 18 9
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 13 9
Liang Chu Qing Zhong Yi 《量處輕重儀》 Scroll 2 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
罗绵 羅綿 如飄兜羅綿 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 104
蚕绵 蠶綿 或以野蠶綿作於衣 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 20 9
缯绵 繒綿 或繒綿被 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 55 6
绵微 綿微 氣力綿微 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 6
绵随风 綿隨風 如堵羅綿隨風飄颺 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 311 5
气力绵 氣力綿 氣力綿微 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 5
绵拂 綿拂 常以兜羅綿拂拂於肉靤無諸疼痛 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 1 5
绵胜过 綿勝過 如覩羅綿勝過一切 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 381 4
绵线 綿線 撚為綿線 Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 《大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經》 Scroll 6 4
取绵 取綿 結實取綿可成 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 1 4