NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

zǎi

  1. zǎi verb to slaughter / to butcher
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Violence 暴力
  2. zǎi verb to govern / to rule
    Domain: Politics 政治

Contained in

宰相宰牲节主宰屠宰宰官宰辅宰割宰予宰人宰杀屠宰场任人宰割

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Guang Qingliang Chuan 《廣清涼傳》 Scroll 3 11
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 10
Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》 Scroll 3 9
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 1 9
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 2 8
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 22 8
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 16 7
Da Song Seng Shi Lue 《大宋僧史略》 Scroll 2 7
Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》 Scroll 5 7
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 42 7

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
无主宰 無主宰 於是身中無主宰故 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 6 71
为主宰 為主宰 為主宰故 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 3 29
宰主 宰主 無有宰主 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 1 27
脍宰 膾宰 汝可往召膾宰之人 Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》 Scroll 3 20
厨宰 廚宰 共設廚宰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 18
作主宰 作主宰 而作主宰 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 3 11
宰臣 宰臣 即告宰臣大月 Candraprabhabodhisattvacaryāvadāna 《月光菩薩經》 Scroll 1 10
烹宰 烹宰 烹宰之時 Taizi Mupo Jing 《太子慕魄經》 Scroll 1 6
无有宰 無有宰 無有宰主 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 1 6
宰贵 宰貴 妃后諸宰貴者 Fo Xinjing 《佛心經》 Scroll 2 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
作主 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
王臣 Scroll 18 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
主厨調五味 Scroll 1 in Analu Ba Nian Jing (Anurudda Sutta) 《阿那律八念經》 1
Scroll 39 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 4 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
於是無主 Scroll 6 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
Scroll 1 in Jinse Wang Jing (Kanakavarṇapūrvayoga)《金色王經》 2
大月 Scroll 1 in Candraprabhabodhisattvacaryāvadāna 《月光菩薩經》 1
Scroll 1 in Taizi Mupo Jing 《太子慕魄經》 1
Scroll 1 in Lu Mu Jing 《鹿母經》 1
Scroll 1 in Fo Shuo Lu Mu Jing 《佛說鹿母經》 1
雜類畜生 Scroll 23 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
世間 Scroll 5 in Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 1
無有 Scroll 1 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
Scroll 2 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
無有 Scroll 4 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
Scroll 5 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 2
Scroll 15 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 3
因緣無有 Scroll 3 in Hundred Parables Sutra (Saṅghasena) 《百喻經》 1
群臣太子夫人婇女 Scroll 4 in Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 1
家家 Scroll 12 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
鹿 Scroll 14 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 4
食人以為 Scroll 25 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1