zǎi

 1. zǎi verb to slaughter
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 屠杀 (Guoyu '宰' v 2; Unihan '宰')
 2. zǎi verb to rule
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 治理 (Guoyu '宰' v 1; Unihan '宰')
 3. zǎi noun authority
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '宰' n 1)
 4. zǎi noun minister
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '宰' n 2)
 5. zǎi proper noun Zai
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '宰' n 3)

Also contained in

宰相宰牲节主宰屠宰宰官宰辅宰割宰予宰人宰杀屠宰场任人宰割冢宰太宰南府宰相巴宰族拍宰海族主宰者真宰宰制挨宰臣宰宰客杀猪宰羊杀鸡宰鹅烹宰杀牛宰羊宰予昼寝铁血宰相

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 3 Guang Qingliang Chuan 《廣清涼傳》 — count: 10
 • Scroll 3 Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》 — count: 9
 • Scroll 2 San Guo Yi Shi 《三國遺事》 — count: 8
 • Scroll 16 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 — count: 7
 • Scroll 2 Abbreviated History of Monastics Written in the Song (Da Song Seng Shi Lue) 《大宋僧史略》 — count: 7
 • Scroll 5 Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》 — count: 7
 • Scroll 42 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 — count: 7
 • Scroll 65 Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 — count: 6
 • Scroll 5 Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 — count: 6
 • Scroll 9 Shen Seng Chuan 《神僧傳》 — count: 6

Collocations

 • 无主宰 (無主宰) 於是身中無主宰故 — Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》, Scroll 6 — count: 64
 • 为主宰 (為主宰) 為主宰故 — Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》, Scroll 3 — count: 27
 • 宰主 (宰主) 無有宰主 — Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》, Scroll 1 — count: 26
 • 脍宰 (膾宰) 汝可往召膾宰之人 — Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》, Scroll 3 — count: 20
 • 厨宰 (廚宰) 共設廚宰 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 6 — count: 18
 • 宰臣 (宰臣) 即告宰臣大月 — Candraprabhabodhisattvacaryāvadāna 《月光菩薩經》, Scroll 1 — count: 10
 • 作主宰 (作主宰) 而作主宰 — Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》, Scroll 3 — count: 10
 • 无有宰 (無有宰) 無有宰主 — Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》, Scroll 1 — count: 6
 • 宰贵 (宰貴) 妃后諸宰貴者 — Fo Xinjing 《佛心經》, Scroll 2 — count: 5
 • 宰执 (宰執) 等百億閻浮提粟散國王大臣諸軍統領宰執 — Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》, Scroll 10 — count: 4