NTI Reader
NTI Reader

天雨 tiānyǔ

tiānyǔ noun a rain shower
Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Weather 天气

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 10 11
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 2 10
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 50 8
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 40 7
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 28 6
Prajñaptiśāstra (Shi She Lun) 《施設論》 Scroll 7 6
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 1 5
The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 3 5
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 5
Mātangīsūtra (Modengjia Jing) 《摩登伽經》 Scroll 2 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
天雨众 天雨眾 虛空神天雨眾天華 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 4 23
天雨曼陀罗华 天雨曼陀羅華 虛空神天雨曼陀羅華 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 9
天雨七宝 天雨七寶 昨日天雨七寶及此飲食 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 28 9
时天雨 時天雨 猶如春時天雨大雹 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 7
天雨妙 天雨妙 天雨妙珍寶 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 6
譬如天雨 譬如天雨 譬如天雨牛蹄中水 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 6
犹如天雨 猶如天雨 心之所念猶如天雨 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 9 5
天雨宝华 天雨寶華 無色界天雨寶華 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 4
神天雨 神天雨 虛空神天雨曼陀羅華 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 4
天雨堕 天雨墮 我以天眼觀天雨墮水中 Yan Luo Wang Wu Tian Shizhe Jing (Devadūtasutta) 《閻羅王五天使者經》 Scroll 1 3