NTI Reader
NTI Reader

日中 rìzhōng Rì Zhōng

 1. rìzhōng noun noon / midday
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 正午 or the four hour period in the traditional Chinese time of day (Guoyu '日中' 1; Rouzer 2007, p. 35)
 2. Rì Zhōng noun Janan - China relations
  Domain: Politics 政治
 3. rìzhōng noun Spring Equinox or Autumn Equinox
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 春分 or 秋分 (Guoyu '日中' 2)

Contained in

如日中天献给旅行者日中华文化佛教宝典

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Lotus Samādhi Repentance Ceremony 《法華三昧懺儀》 Scroll 1 14
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 6 12
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 48 11
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 46 11
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 8 10
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 9 9
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 9
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 5 9
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 10 8
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 42 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
七日中 七日中 於七日中供養舍利 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 82
日中时 日中時 此閻浮提日中時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 17
日中分 日中分 時阿難陀於日中分食畢收鉢 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 3 9
十五日中 十五日中 十五日中 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 8
日中后 日中後 釋白淨日中後 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 8
日中之后 日中之後 日中之後 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 7
过日中 過日中 沙門過日中不得食 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 6
置于日中 置於日中 置於日中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 5
三七日中 三七日中 於三七日中 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 1 5
洲日中 洲日中 若閻浮提洲日中 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 10 4