NTI Reader
NTI Reader

五谷 (五穀) wǔ gǔ

wǔ gǔ noun the five grains
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: Often meaning millet 粟, soya bean 豆, sesame 麻, barley 麦, rice 稻

Contained in

五谷丰登

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 58 13
Mātangīsūtra (She Tou Jian Taizi Ershi Ba Su Jing) 《舍頭諫太子二十八宿經》 Scroll 1 13
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 4 9
Miao Jixiang Pingdeng Guan Men Da Jiao Wang Jing Lue Chu Hu Mo Yi 《妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀》 Scroll 1 8
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 57 8
A Li Duoluo Tuoluoni A Lu Li Jing 《阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經》 Scroll 1 8
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 12 8
Jambhalajalendrayathālabdhakalpasūtra (Fo Shuo Sheng Baozang Shen Yi Gui Jing) 《佛說聖寶藏神儀軌經》 Scroll 1 6
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 18 6
Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
五谷丰 五穀豐 此閻浮提五穀豐賤 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 36
伤害五谷 傷害五穀 多所傷害五穀種子 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 26 6
五谷熟 五穀熟 五穀熟成 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 1 5
时节五谷 時節五穀 風雨時節五穀豐賤 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 5
五谷成熟 五穀成熟 五穀成熟 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 9 5
药草五谷 藥草五穀 若奪眾生花果藥草五穀精氣活命具者 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 50 5
五谷种子 五穀種子 多所傷害五穀種子 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 26 4
种五谷 種五穀 所種五穀盡變成草木 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 4
五谷及 五穀及 五穀及財寶 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 11 4
雨五谷 雨五穀 復雨五穀 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 1 4