NTI Reader
NTI Reader

太子 tàizǐ

tàizǐ noun a crown prince
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (ABC 'tàizǐ'; NCCED '太子')

Contained in

圣德太子祇陀太子苏达那太子太子降生娱乐太子太子中昭明太子皇太子太子瑞应本起经须大拏太子善施太子善爱太子好爱太子善与太子一切太子善牙太子太子须大拏经太子慕魄经德光太子经福力太子因缘经福力太子太子刷护经太子和休经佛说天王太子辟罗经天王太子辟罗经舍头谏太子二十八宿经太子丹燕太子丹太子太保文惠太子景穆太子

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 478
Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 2 264
Prince Sudana Sutra 《太子須大拏經》 Scroll 1 211
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 10 168
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 15 136
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 80 132
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 17 126
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 12 125
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 9 118
Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 4 118

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
太子曰 太子曰 太子曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 19
拏太子 拏太子 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 11
授太子 授太子 授太子國已 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 9
太子及 太子及 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 7
毘婆尸太子 毘婆尸太子 毘婆尸太子 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 7
王太子 王太子 故得生為毘沙門天王太子 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 7
太子国 太子國 授太子國已 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 6
立太子 立太子 當立太子領四天下 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 5
努太子 努太子 彼黎努太子 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 5
太子闻已 太子聞已 太子聞已即迴車歸宮 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 5