NTI Reader
NTI Reader

大力 dàlì

 1. dàlì adjective energetic / vigorous
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (CC-CEDICT '大力')
 2. dàlì noun great strength
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Strength 力气
 3. dàlì adverb vigorously
  Domain: Modern Chinese 现代汉语

Contained in

康大力大力水手大力士竺大力佛说出生一切如来法眼遍照大力明王经出生一切如来法眼遍照大力明王经大力发展大力神忍者大力

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Avalokiteśvaraguṇakāraṇḍavyūhasūtra (Fo Shuo Dacheng Zhuangyan Bao Wang Jing) 《佛說大乘莊嚴寶王經》 Scroll 2 25
Mahābalasūtra (Fo Shuo Chusheng Yiqie Rulai Fayan Bian Zhao Dali Ming Wang Jing) 《佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經》 Scroll 2 25
Jingang Sanmei Jing Lun 《金剛三昧經論》 Scroll 2 19
Vajrasamādhi 《金剛三昧經》 Scroll 1 19
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 2 18
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 52 17
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 20 16
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 9 16
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 53 15
Samādhirājacandrapradīpasūtra (Yue Deng Sanmei Jing) 《月燈三昧經》 Scroll 2 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大德大力 大德大力 大德大力 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 14
持大力 持大力 持大力 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 4 7
大力鬼神 大力鬼神 他方世界有大力鬼神來 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 6
大力势 大力勢 必當有大力勢 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 31 6
大力王 大力王 次大力王 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 4
大力如来 大力如來 次當作佛號大力如來 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 1 4
大力天 大力天 或有熏修大力天戒 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 4
大力诸天 大力諸天 乃至大力諸天亦常止此 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 4
大力能 大力能 我有大力能伏諸仙 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 2 4
名曰大力 名曰大力 名曰大力 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 21 3