NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

大力 dàlì

 1. dàlì adjective energetic / vigorous
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Characteristic 特点
  Notes: (CC-CEDICT '大力')
 2. dàlì noun great strength
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Strength 力气
 3. dàlì adverb vigorously
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Characteristic 特点

Contained in

康大力大力水手大力士竺大力佛说出生一切如来法眼遍照大力明王经出生一切如来法眼遍照大力明王经大力发展大力神忍者大力

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahābalasūtra (Fo Shuo Chusheng Yiqie Rulai Fayan Bian Zhao Dali Ming Wang Jing) 《佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經》 Scroll 2 25
Avalokiteśvaraguṇakāraṇḍavyūhasūtra (Fo Shuo Dacheng Zhuangyan Bao Wang Jing) 《佛說大乘莊嚴寶王經》 Scroll 2 25
Vajrasamādhi 《金剛三昧經》 Scroll 1 19
Jingang Sanmei Jing Lun 《金剛三昧經論》 Scroll 2 19
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 2 18
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 52 17
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 9 16
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 20 16
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 53 15
Samādhirājacandrapradīpasūtra (Yue Deng Sanmei Jing) 《月燈三昧經》 Scroll 2 14

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
大德大力 大德大力 大德大力 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 14
持大力 持大力 持大力 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 4 7
大力势 大力勢 必當有大力勢 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 31 6
大力鬼神 大力鬼神 他方世界有大力鬼神來 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 6
大力能 大力能 我有大力能伏諸仙 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 2 4
大力王 大力王 次大力王 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 4
大力如来 大力如來 次當作佛號大力如來 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 1 4
大力天 大力天 或有熏修大力天戒 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 4
大力诸天 大力諸天 乃至大力諸天亦常止此 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 4
大力童子 大力童子 時持大力童子白言 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 4 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
大力 Scroll 21 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
他方世界大力鬼神 Scroll 22 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
乃至大力諸天 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
日月如是威神大力大德 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
大力 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 2
大力丈夫 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
大力 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 2
大力 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
日月如是威神大力大德 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
大力 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
大力丈夫 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
大力 Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
大力 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
大力色相一切具足 Scroll 1 in Lunwang Qi Bao Jing (Cakkavatti) 《輪王七寶經》 2
大德大力 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
大力 Scroll 11 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
大力 Scroll 14 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
大力 Scroll 16 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
大力 Scroll 18 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
大力 Scroll 4 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
大力 Scroll 5 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
云何大力 Scroll 8 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
所有大力 Scroll 9 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
大力 Scroll 13 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
大力迦樓羅 Scroll 1 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1