NTI Reader
NTI Reader

影像 yǐngxiàng

yǐngxiàng noun an image
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 19 50
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 20 49
Advayasamatāvijayakalparāja (Fo Shuo Wu Er Pingdeng Zuishang Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說無二平等最上瑜伽大教王經》 Scroll 2 49
Buddhabhūmisūtraśāstra (Fo Di Jing Lun) 《佛地經論》 Scroll 4 36
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 6 33
Advayasamatāvijayakalparāja (Fo Shuo Wu Er Pingdeng Zuishang Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說無二平等最上瑜伽大教王經》 Scroll 1 31
Advayasamatāvijayakalparāja (Fo Shuo Wu Er Pingdeng Zuishang Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說無二平等最上瑜伽大教王經》 Scroll 4 31
Mahāyānasaṅgrahopanibandhana (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 4 31
Cheng Weishi Lun Yan Mi 《成唯識論演祕》 Scroll 6 30
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 77 24

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
影像云 影像雲 示現音聲影像雲 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 48 25
影像相应 影像相應 影像相應行海 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 2 22
本事影像 本事影像 隨順積集本事影像相應行海 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 2 20
犹如影像 猶如影像 出家菩薩又觀自身猶如影像 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 6 17
现影像 現影像 所現影像無分別故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 342 13
影像光明 影像光明 得三昧名離一切塵垢影像光明 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 21 12
影像摩尼 影像摩尼 諸佛影像摩尼王 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 8 11
影像身 影像身 星宿影像身 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 73 9
界影像 界影像 普現法界影像雲 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 48 7
差别影像 差別影像 無量普現法界差別影像摩尼王幢 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 1 6