NTI Reader
NTI Reader

无边 (無邊) wúbiān wú biān

  1. wúbiān adjective without boundaries / limitless / boundless
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (ABC 'wúbiān'; NCCED '无边')
  2. wú biān phrase Boundless
    Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
    Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Contained in

无边行菩萨无边行空无边处天识无边处天识无边处无边识处识无边处地无边身如来显无边佛土功德经出生无边门陀罗尼经佛说出生无边门陀罗尼仪轨出生无边门陀罗尼仪轨出生无边门陀罗尼经佛法无边空无边处众生无边誓愿度无边世界苦海无边心际无边妙用无边,智体无极慧海无边

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 555 275
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 99 245
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 287 216
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 400 166
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 418 115
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 61 100
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 63 98
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 494 92
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 21 78
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 11 76

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
无量无边 無量無邊 往昔無量無邊阿僧祇劫 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 179
无边阿僧祇 無邊阿僧祇 無量無邊阿僧祇餘佛世界 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 3 60
边无边 邊無邊 世間有邊無邊 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 32
无边百 無邊百 無量無邊百千億數諸天玉女 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 19
无边众生 無邊眾生 一切無邊眾生上 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 6 19
无边阿僧祇劫 無邊阿僧祇劫 往昔無量無邊阿僧祇劫 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 15
世间无边 世間無邊 世間無邊 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 14
量无边 量無邊 有無量無邊緊那羅住 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 10
无边际 無邊際 於無邊際 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 2 8
广无边 廣無邊 極廣無邊 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 8