NTI Reader
NTI Reader

舍身 (捨身) shěshēn

shěshēn verb to give one's life
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活

Contained in

舍身饲虎舍身求法

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 6 44
Mahāpuruṣaśāstra (Da Zhangfu Lun) 《大丈夫論》 Scroll 1 38
Jingang Xian Lun 《金剛仙論》 Scroll 6 26
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 2 20
Zhan Cha Shan Eye Bao Jing 《占察善惡業報經》 Scroll 1 18
Jin Guangming Jing Shu 《金光明經疏》 Scroll 1 18
Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 Scroll 10 17
Jin Guangming Jing Wen Ju 《金光明經文句》 Scroll 6 17
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 96 16
Jingang Xian Lun 《金剛仙論》 Scroll 5 16

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
舍身命 捨身命 從光音天捨身命已亦於此生 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 62
舍身受 捨身受 如我捨身受妙色 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 7 17
舍身恶行 捨身惡行 捨身惡行者 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 47 15
舍身命终 捨身命終 捨身命終 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 47 12
宁舍身 寧捨身 吾寧捨身 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 4 11
能舍身 能捨身 能捨身諸受 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 17 10
今舍身 今捨身 吾今捨身 Pusa Toushen Yi E Hu Qi Ta Yinyuan Jing 《菩薩投身飴餓虎起塔因緣經》 Scroll 1 7
欲舍身 欲捨身 是故我來欲捨身命 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 7
说舍身 說捨身 是故我說捨身惡行 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 47 6
命终舍身 命終捨身 彼諸弟子於此命終捨身 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 34 5