NTI Reader
NTI Reader

后秦 (後秦) Hòu Qín

Hòu Qín proper noun Later Qin
Domain: History 历史 , Subdomain: Sixteen Kingdoms 十六国 , Concept: State 国
Notes: (384-417) one of the Sixteen Kingdoms

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 9 41
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 6 29
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 29
Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 1 25
Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 2 22
Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 2 21
Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 1 21
Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 1 21
Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 2 16
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 7 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
后秦弘始 後秦弘始 後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 200
后秦龟茲国 後秦龜茲國 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 Hai Ba De Jing 《海八德經》 Scroll 1 186
右后秦 右後秦 右後秦竺佛念於長安譯 Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 1 105
后秦罗什 後秦羅什 一後秦羅什 Jingang Bore Jing Shu Lun Zuan Yao 《金剛般若經疏論纂要》 Scroll 1 71
后秦北 後秦北 後秦北印度三藏 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 1 59
后秦世 後秦世 後秦世罽賓三藏佛陀耶舍譯 Si Fen Seng Jie Ben 《四分僧戒本》 Scroll 1 47
后秦代 後秦代 右後秦代竺佛念於長安譯 Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 1 22
后秦三藏鸠摩罗什 後秦三藏鳩摩羅什 後秦三藏鳩摩羅什譯 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 1 18
后秦姚 後秦姚 是後秦姚 Commentary on the Zhao Lun 《肇論疏》 Scroll 3 17
后秦姚兴 後秦姚兴 後秦姚興 The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 Scroll 1 13