NTI Reader
NTI Reader

腾空 (騰空) téng kōng

téng kōng verb to soar / to rise high into the air
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
腾空自在 騰空自在 騰空自在 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 45
飞腾空 飛騰空 見辟支佛以神通力飛騰空行 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 47 10
腾空中 騰空中 飛騰空中上須彌頂 Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 19 6
腾空去 騰空去 其人見彼辟支世尊騰空去已 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 59 6
腾空隐形 騰空隱形 即騰空隱形不 Da Fo Ding Guang Ju Tuoluoni Jing 《大佛頂廣聚陀羅尼經》 Scroll 2 5
神通腾空 神通騰空 一時現前與於神通騰空自在 Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 5 4
能腾空 能騰空 剎那即能騰空去 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 Scroll 20 4
腾空飞 騰空飛 時彼商人親自遙見辟支佛尊騰空飛已 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 48 4
辟支佛腾空 辟支佛騰空 見彼尊者辟支佛騰空而去 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 46 3
腾空界 騰空界 乘騎俱騰空界 Yizi Fo Ding Lunwang Jing 《一字佛頂輪王經》 Scroll 5 3