adjective special / unique / distinguished
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '特')

Also contained in

不特特色特别特性特点特殊特长特征特定特有哈利波特独特特此特务因特网因特网信息服务器因特网服务提供者奇特特产特地特区特权特意邱比特特使香港特别行政区特别行政区澳门特别行政区呼和浩特特惠特制特蕾莎修女曾比特模特特务机关特工大错特错经济特区克里特特洛伊伊特鲁里亚人罗伯特罗伯特王朝菲特烈一世菲特烈阿兹特克彼特拉克伊利亚特腓特烈腓特烈二世特质

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 5 Guan Wu Liang Shou Fo Jing Shu Miao Zong Chao 《觀無量壽佛經疏妙宗鈔》 — count: 58
 • Scroll 4 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 — count: 46
 • Scroll 9 Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 — count: 40
 • Scroll 2 Fo Shuo Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Yi Gui Jing 《佛說不空羂索陀羅尼儀軌經》 — count: 35
 • Scroll 21 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 — count: 35
 • Scroll 3 Jin Guangming Jing Wen Ju Ji 《金光明經文句記》 — count: 35
 • Scroll 1 Fajie Cidi Chu Men 《法界次第初門》 — count: 33
 • Scroll 26 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 — count: 29
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 29
 • Scroll 3 Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 — count: 27

Collocations

 • 殊特 (殊特) 人中殊特 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 6 — count: 80
 • 群特 (群特) 領群特 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 4 — count: 34
 • 特牛 (特牛) 殺四特牛 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 23
 • 特尊 (特尊) 天人中特尊 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 23 — count: 23
 • 威德特 (威德特) 威德特尊 — Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》, Scroll 3 — count: 10
 • 般特 (般特) 均利般特 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 22 — count: 8
 • 特胜 (特勝) 特勝餘人 — Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》, Scroll 1 — count: 7
 • 三界特 (三界特) 三界特尊 — Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》, Scroll 7 — count: 6
 • 四特 (四特) 殺四特牛 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 5
 • 特法 (特法) 領群特法耶 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 4 — count: 5