NTI Reader
NTI Reader

adjective special / unique / distinguished
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '特')

Contained in

科威特沙特阿拉伯特立尼达和多巴哥南非兰特努尔特鲁科威特第纳尔沙特里亚尔特立尼达和多巴哥元特色特别英特尔特性特点特殊特长特征特定特有哈利波特独特亚特兰大特此特务因特网因特网信息服务器因特网服务提供者奇特特产特地特区特权特意特使香港特别行政区特别行政区澳门特别行政区呼和浩特特惠特制特蕾莎修女曾比特模特特务机关特工特工强档大错特错经济特区克里特特洛伊伊特鲁里亚人罗伯特

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Guan Wu Liang Shou Fo Jing Shu Miao Zong Chao 《觀無量壽佛經疏妙宗鈔》 Scroll 5 58
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 46
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 9 41
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 4 38
Jin Guangming Jing Wen Ju Ji 《金光明經文句記》 Scroll 3 36
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 21 36
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 7 35
Fo Shuo Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Yi Gui Jing 《佛說不空羂索陀羅尼儀軌經》 Scroll 2 35
Fajie Cidi Chu Men 《法界次第初門》 Scroll 1 33
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 30

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
殊特 殊特 人中殊特 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 81
群特 群特 領群特 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 34
特尊 特尊 天人中特尊 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 24
特牛 特牛 殺四特牛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 23
威德特 威德特 威德特尊 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 3 10
特胜 特勝 特勝餘人 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 7
三界特 三界特 三界特尊 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 7 6
般特 般特 均利般特 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 22 6
特法 特法 領群特法耶 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 5
四特 四特 殺四特牛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5