xiá

xiá adjective afar / distant / old / advanced
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

遐迩闻名遐荒遐来勿闻名遐迩遐迩遐迩一体遐思遐想遐方遐布遐龄遐举登遐遐年遐弃遐眺遐迹邓遐

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 70 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 — count: 10
 • Scroll 13 Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 — count: 10
 • Scroll 2 Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 — count: 9
 • Scroll 5 Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 — count: 9
 • Scroll 29 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 9
 • Scroll 16 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 8
 • Scroll 14 Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 — count: 8
 • Scroll 15 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 8
 • Scroll 23 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 7
 • Scroll 1 Si Shamen Xuan Zang Shang Biao Ji 《寺沙門玄奘上表記》 — count: 7

Collocations

 • 遐代 (遐代) 鴻宣遐代 — Sandhīnirmocanasūtra (Shen Mi Jietuo Jing) 《深密解脫經》, Scroll 1 — count: 6
 • 遐劫 (遐劫) 解脫妙義永流於遐劫 — Sandhīnirmocanasūtra (Shen Mi Jietuo Jing) 《深密解脫經》, Scroll 1 — count: 5
 • 道遐 (道遐) 口者為表教道遐被也 — Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》, Scroll 3 — count: 5
 • 遐远 (遐遠) 名昇遐遠 — Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》, Scroll 1 — count: 4
 • 遐振 (遐振) 美音遐振周遍十方 — Vimalakīrtinirdeśasūtra (Shuo Wugou Cheng Jing) 《說無垢稱經》, Scroll 1 — count: 4
 • 遐鉴 (遐鑒) 三達遐鑒顯于十句 — Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》, Scroll 1 — count: 4
 • 遐周 (遐周) 謂真俗遐周曰普 — Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》, Scroll 4 — count: 4
 • 达遐 (達遐) 三達遐鑒顯于十句 — Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》, Scroll 1 — count: 3
 • 遐益 (遐益) 遐益後來理 — Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji 《金剛經纂要刊定記》, Scroll 2 — count: 3
 • 遐广 (遐廣) 世界遐廣一方之信未足秤多 — Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》, Scroll 1 — count: 3