NTI Reader
NTI Reader

端坐 duānzuò

duānzuò verb to sit in a posture for meditation
Domain: Buddhism 佛教

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 28 21
Wang Sheng Ji 《往生集》 Scroll 2 19
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 27 18
Wang Sheng Ji 《往生集》 Scroll 1 16
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 25 12
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 5 8
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 12 7
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 7
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 6
Fo Shuo Qian Fo Yinyuan Jing 《佛說千佛因緣經》 Scroll 1 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
端坐思惟 端坐思惟 端坐思惟病苦之法 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 48
身端坐 身端坐 正身端坐 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 29 30
一心端坐 一心端坐 一心端坐思惟修集種種莊嚴己佛世界 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 2 7
端坐六 端坐六 端坐六年 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 6
端坐树 端坐樹 見一道人端坐樹下 Zhong Benqi Jing 《中本起經》 Scroll 1 6
菩萨端坐 菩薩端坐 或見菩薩端坐思惟二種分別 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 2 4
端坐道场 端坐道場 端坐道場時降伏外道 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 1 4
端坐正念 端坐正念 端坐正念 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 15 4
端坐正思惟 端坐正思惟 端坐正思惟 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 1 4
太子端坐 太子端坐 遙見太子端坐思惟 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 2 3