NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

补 (補)

 1. verb to repair / to patch / to mend
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
  Notes: (CCD '补' 1; Guoyu '補' v 1; Unihan '補')
 2. verb to supply / to fill
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD '补' 2; Guoyu '補' v 2)
 3. noun a nutrient
  Domain: Health 健康
  Notes: (CCD '补' 3; Guoyu '補' n 1)
 4. verb to help / to benefit
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD '补' 4; Guoyu '補' v 3)
 5. verb to supplement
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  Notes: (CCD '补' 2; Guoyu '補' v 5)
 6. proper noun Bu
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '補' n 2)

Contained in

补偿弥补补语补充补充成分补课补习互补互补金属氧化物半导体补救补贴补助补丁补丁程序候补填补补充词组缝补补给示补衣补一生补处结果补语程度补语数量补语趋向补语可能补语动量补语时量补语名量补语取长补短香港增补字符集官补补子修补补足补缺金刚经补注补益滋补补养补陀落山医疗补助勤能补拙阿旺扎什补摄无碍大悲心大陀罗尼经计一法中出无量义南方满愿补陀落海会五部诸尊等弘誓力方位及威仪形色执持三摩耶幖帜曼荼罗仪轨四分律删繁补阙行事钞四分律删补随机羯磨八识规矩补注法华三昧行事运想补助仪略法华三昧补助仪

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 26 164
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 192 162
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 21 141
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 198 108
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 3 99
A Brief Commentary and Summary of the Sūtra On The Buddha's Bequeathed Teaching 《佛遺教經論疏節要》 Scroll 1 96
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 9 94
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 13 75
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 16 57
Abhidharmasamuccaya (Dasheng Apidamo Ji Lun) 《大乘阿毘達磨集論》 Scroll 6 56

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
补特 補特 四補特伽羅 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 922
菩萨乘补 菩薩乘補 有菩薩乘補特伽羅 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 311 85
种性补 種性補 聲聞種性補特伽羅 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 130 68
补治 補治 補治衣竟 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 24
一补 一補 此一補特伽羅作彼業已 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 17
乘补 乘補 當知獨覺乘補特伽羅亦無所有 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 58 15
补羯 補羯 補羯娑家 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 105 13
声闻补 聲聞補 即聲聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 61 13
大乘补 大乘補 大乘補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 61 12
声闻乘补 聲聞乘補 當知聲聞乘補特伽羅亦無所有 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 58 12

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
伽羅 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 6
一類伽羅 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 7
佛世尊善能了知伽羅法理 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 9
天女 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
Scroll 28 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
Scroll 43 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
復次伽羅 Scroll 1 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 55
伽羅 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 17
所有伽羅淨信 Scroll 1 in Fenbie Bushi Jing (Dakkhiṇāvibhaṅgasutta) 《分別布施經》 2
Scroll 9 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
河邊 Scroll 34 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
外道出家 Scroll 35 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 10
河邊 Scroll 38 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4
Scroll 3 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
Scroll 11 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 13 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
Scroll 21 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 29 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 4