NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

 1. noun undulations
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '波')
 2. noun waves / breakers
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '波')
 3. foreign bo
  Domain: Foreign Language 外语
  Notes: Used to transliterate foreign names

Contained in

波兰法属波利尼西亚巴拿马巴波亚宁波无线电波激波波斯湾般若波罗蜜多心经般若波罗蜜多推波助澜微波炉般若波罗蜜金刚般若波罗蜜金刚般若波罗蜜经波罗蜜哈利波特微波风波波浪波动波涛波分多路复用子波波哥大劫波佛说佛母出生三法藏版若波罗蜜经电磁波波音憍梵波提摩诃版若波罗蜜经波斯马可波罗波斯帝国拿破仑波拿巴波拿巴波隆摩怛莱洛迦纳波隆摩淉拉玛铁波底波隆摩罗阇玛哈波塔毕波罗瓦波帕尔窣堵波拘赏波俱提精舍波纹水波纹波狀波形劫波树水波波罗奈国

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Treatise on the Mystery of the Mahayana 《大乘玄論》 Scroll 4 419
Wu Fen Biqiuni Jie Ben 《五分比丘尼戒本》 Scroll 1 248
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīprātimokṣasūtra (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Jie Jing) 《根本說一切有部苾芻尼戒經》 Scroll 1 221
SarvāstivādaBhikṣunīprātimokṣasūtra (Shi Song Biqiuni Boluo Ti Mu Cha Jie Ben) 《十誦比丘尼波羅提木叉戒本》 Scroll 1 218
Si Fen Biqiuni Jie Ben 《四分比丘尼戒本》 Scroll 1 215
Mahāsaṅghabhikṣuṇivinaya (Mohe Sengzhi Biqiuni Jie Ben) 《摩訶僧祇比丘尼戒本》 Scroll 1 186
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 176
Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 3 170
Sarvāstivādavinayavibhāṣā (Sapoduopinipiposha) 《薩婆多毘尼毘婆沙》 Scroll 8 156
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 53 153

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
波梨子 波梨子 名曰波梨子 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 22
波波 波波 有沙彌周那在波波國 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 14
波婆 波婆 告賢者阿難俱詣波婆城 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 13
波梨 波梨 見波梨梵志於大眾中作如是說 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 11
涛波 濤波 鼓蕩濤波 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 9
波起 波起 其上波起生厚沫 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 9
波育 波育 名弗波育帝 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 9
水上波 水上波 吹水上波起生厚沫 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 8
波摩 波摩 百摩睺多名優波摩 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 8
波浮 波浮 波浮迦旃 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
毘婆尸佛波羅樹正覺 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
賢者阿難 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
迦旃 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
婆羅門 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 3
陀羅 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 3
國大 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
殿 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
迅疾 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
白佛 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 16
海水翻倒 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 2
Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
第四 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 6
八千 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 13
Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5
Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 16
便 Scroll 3 in Qishi Jing 《起世經》 2
難陀龍王宮殿住處 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 3
Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 6
眼見 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 5
難陀龍王 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
難陀龍王宮殿住處 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3