NTI Reader
NTI Reader

三月 sānyuè sān yuè

  1. sānyuè proper noun March / the Third Month
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间 , Concept: month 月份
    Notes: (CC-CEDICT '三月')
  2. sān yuè phrase three months
    Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 40
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 39
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 33
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 24 18
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 17 17
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 10 16
Sarvāstivādavinayavibhāṣā (Sapoduopinipiposha) 《薩婆多毘尼毘婆沙》 Scroll 6 15
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 15
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 2 14
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 25 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
后三月 後三月 是後三月 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 55
过三月 過三月 過三月已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 40
三月中 三月中 於三月中受我供養衣被 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 2 16
夏三月 夏三月 結於夏三月 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 13
一时三月 一時三月 一時三月便得三智 Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 Scroll 1 12
三月供养 三月供養 三月供養衣被 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 17 10
三月之中 三月之中 三月之中無所乏少 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 10
三月四事供养 三月四事供養 受我三月四事供養 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 2 8
三月安居 三月安居 諸四眾過三月安居已 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 6
命三月 命三月 而以神力住命三月 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 6