NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

三月 sānyuè sān yuè

  1. sānyuè proper noun March / the Third Month
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间 , Concept: month 月份
    Notes: (CC-CEDICT '三月')
  2. sān yuè phrase three months
    Domain: Classical Chinese 古文

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 40
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 39
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 33
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 24 18
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 17 17
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 10 16
Sarvāstivādavinayavibhāṣā (Sapoduopinipiposha) 《薩婆多毘尼毘婆沙》 Scroll 6 15
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 15
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 2 14

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
后三月 後三月 是後三月 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 55
过三月 過三月 過三月已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 40
三月中 三月中 於三月中受我供養衣被 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 2 16
夏三月 夏三月 結於夏三月 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 13
一时三月 一時三月 一時三月便得三智 Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 Scroll 1 12
三月之中 三月之中 三月之中無所乏少 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 10
三月供养 三月供養 三月供養衣被 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 17 10
三月四事供养 三月四事供養 受我三月四事供養 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 2 8
命三月 命三月 而以神力住命三月 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 6
三月安居 三月安居 諸四眾過三月安居已 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
三月 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
三月般泥洹 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
三月 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
三月般泥洹 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 5
三月 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
三月泥洹 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
三月 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
三月般涅槃 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 10
一月二月三月 Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 1
一月乃至三月種種歡娛 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 1
三月 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
一月二月三月 Scroll 6 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
一月乃至三月 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
三月 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
三月 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
三月 Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
三月 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
如來不久三月般涅槃 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
三月 Scroll 13 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
開導三月 Scroll 1 in Analu Ba Nian Jing (Anurudda Sutta) 《阿那律八念經》 1
三月成衣 Scroll 1 in Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 4
三月 Scroll 1 in Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 3
三月 Scroll 1 in Zun Shang Jing (Lomasakaṅgiyabhaddekarattasutta)《尊上經》 1
三月 Scroll 13 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
世尊大眾三月 Scroll 17 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4