NTI Reader
NTI Reader

七月 qīyuè

qīyuè proper noun July / the Seventh Month
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间 , Concept: month 月份
Notes: (CC-CEDICT '七月')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 27
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 25
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 24
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 3 19
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 8 17
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 16
Lushan Ji 《廬山記》 Scroll 5 16
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 11 15
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 13
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 7 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
七月十五 七月十五 七月十五日 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 48
七月七 七月七 七歲中七月七日 Enabindi Hua Qi Zi Jing 《阿那邠邸化七子經》 Scroll 1 32
年七月 年七月 七年七月七日到象所止處 Za Piyu Jing 《雜譬喻經》 Scroll 1 30
七月十六 七月十六 七月十六日 Yogacārabhūmi (Damo Duoluo Chan Jing) 《達摩多羅禪經》 Scroll 2 16
秋七月 秋七月 秋七月 Fo Shuo Fo Yi Jing 《佛說佛醫經》 Scroll 1 15
七月八月 七月八月 七月八月物欲熟時 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 42 11
经七月 經七月 敷來經七月 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 5 7
过七月 過七月 過七月當雨 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 18 7
七月中 七月中 於七月中 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 2 7
六月七月 六月七月 若二月三月四月五月六月七月 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 13 7