NTI Reader
NTI Reader

长夜 (長夜) chángyè

chángyè phrase long dark night / a long period of misery and oppression
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情

Contained in

漫漫长夜长夜漫漫

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 34 36
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 11 30
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 46 27
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 33 24
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 21
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 20 20
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 66 19
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 79 15
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 42 14
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
长夜轮转 長夜輪轉 長夜輪轉 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 16 44
长夜安乐 長夜安樂 長夜安樂故 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 31
汝等长夜 汝等長夜 汝等長夜教我為惡 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 18
长夜受 長夜受 長夜受佛教誡 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 11
长夜受持 長夜受持 蜱肆王有見長夜受持 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 9
见长夜 見長夜 蜱肆王有見長夜受持 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 9
长夜受苦 長夜受苦 長夜受苦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 8
长夜不善 長夜不善 彼愚癡人因是長夜不善不義 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 7
人长夜 人長夜 斯人長夜在生死海 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 7
长夜获 長夜穫 則長夜獲安 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 7