NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

长夜 (長夜) chángyè

chángyè phrase long dark night / a long period of misery and oppression
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情

Contained in

漫漫长夜长夜漫漫

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 34 36
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 11 30
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 46 27
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 33 24
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 21
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 20 20
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 66 19
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 79 15
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 42 14
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 13

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
长夜轮转 長夜輪轉 長夜輪轉 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 16 44
长夜安乐 長夜安樂 長夜安樂故 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 31
汝等长夜 汝等長夜 汝等長夜教我為惡 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 18
长夜受 長夜受 長夜受佛教誡 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 11
见长夜 見長夜 蜱肆王有見長夜受持 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 9
长夜受持 長夜受持 蜱肆王有見長夜受持 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 9
长夜受苦 長夜受苦 長夜受苦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 8
人长夜 人長夜 斯人長夜在生死海 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 7
长夜不善 長夜不善 彼愚癡人因是長夜不善不義 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 7
长夜获 長夜獲 則長夜獲安 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 7

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
長夜佛教 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
長夜 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
長夜苦惱 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
長夜 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
長夜苦惱 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
長夜在生死海 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
長夜安樂 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
諸天長夜 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
長夜利樂 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
長夜樂欲見佛 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 2
長夜寂然 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
使長夜利益安樂 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 8
長夜共生 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 2
長夜 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
使長夜利益安樂 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 7
長夜共生 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
愚癡長夜不善 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 7
長夜供養 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
長夜 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
梵志長夜愛著梵天 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
長夜不忍 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
長夜苦惱 Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 2
長夜 Scroll 1 in Qiu Yu Jing (Anaṅgaṇasutta) 《求欲經》 2
長夜可愛 Scroll 1 in Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 1
長夜可愛敗壞 Scroll 1 in Ku Yin Yin Shi Jing (Cuḷadukkhakkhandhasutta) 《苦陰因事經》 1