NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

初夜 chū yè

  1. chū yè noun early evening
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
    Notes: 18:00-22:00; a four hour period in the traditional Chinese time of day (CED '初夜' 1; NCCED '初夜' 1)
  2. chū yè noun wedding night
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Customs 习俗
    Notes: (CED '初夜' 2; NCCED '初夜' 2)

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 42 25
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 6 15
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 8
San Mile Jing Shu 《三彌勒經疏》 Scroll 1 8
Pi Ni Mu Jing 《毘尼母經》 Scroll 8 8
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 31 8
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 24 8
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 14 7
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 25 6
Prajñaptiśāstra (Shi She Lun) 《施設論》 Scroll 4 6

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
初夜后夜 初夜後夜 有比丘初夜後夜捐除睡眠 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 6
比丘初夜 比丘初夜 有比丘初夜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 2
一直初夜 一直初夜 一直初夜 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
比丘初夜 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
初夜正覺 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
初夜後夜 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
初夜得佛無上正真正覺 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
初夜後夜行道 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 2
一直初夜 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
初夜經行 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
初夜 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
初夜 Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
爾時初夜第一明達 Scroll 40 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
初夜 Scroll 1 in Fa Hai Jing 《法海經》 2
十八初夜後夜不覺修行 Scroll 1 in Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 2
初夜 Scroll 10 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
初夜 Scroll 11 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 5
初夜 Scroll 18 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
初夜 Scroll 22 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
初夜 Scroll 29 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
初夜 Scroll 1 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
世尊初夜 Scroll 2 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 4
初夜後夜 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 3
初夜後夜二時 Scroll 9 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
初夜 Scroll 12 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
初夜 Scroll 13 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
初夜時而 Scroll 23 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
初夜 Scroll 26 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1