NTI Reader
NTI Reader

初夜 chū yè

  1. chū yè noun early evening
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
    Notes: 18:00-22:00; a four hour period in the traditional Chinese time of day (CED '初夜' 1; NCCED '初夜' 1)
  2. chū yè noun wedding night
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Customs 习俗
    Notes: (CED '初夜' 2; NCCED '初夜' 2)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 42 25
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 6 15
San Mile Jing Shu 《三彌勒經疏》 Scroll 1 8
Pi Ni Mu Jing 《毘尼母經》 Scroll 8 8
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 8
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 24 8
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 31 8
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 14 7
Prajñaptiśāstra (Shi She Lun) 《施設論》 Scroll 4 6
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 5 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
初夜后夜 初夜後夜 有比丘初夜後夜捐除睡眠 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 53
初夜时 初夜時 於初夜時 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 26
初夜分 初夜分 初夜分中 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 3 26
初夜中夜 初夜中夜 初夜中夜已過 Fa Hai Jing 《法海經》 Scroll 1 11
初夜过 初夜過 佛以初夜過 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 5 11
初夜后 初夜後 世尊於初夜後分 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 2 7
初夜中 初夜中 我往一時於初夜中以淨天眼過於人眼觀此三千大千世界 Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen) 《大方等大集經菩薩念佛三昧分》 Scroll 3 7
比丘初夜 比丘初夜 有比丘初夜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 5
日初夜 日初夜 是日初夜 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 2 5
初夜起 初夜起 即於初夜起著服飾 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 4