NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

造立 zàolì

  1. zàolì verb to construct / to build
    Domain: Art 艺术
  2. zàolì verb to compile / to write / to compose
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Writing 写作

Contained in

佛说造立形像福报经造立形像福报经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 8
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 8 7
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 4 6
Notes on the Teaching and Meaning of the Usnisa Vijaya Dharani 《佛頂尊勝陀羅尼經教跡義記》 Scroll 1 6
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 9 5
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 29 5
Suvikrāntacintādevaputraparipṛcchā (Fo Shuo Xu Zhen Tianzi Jing) 《佛說須真天子經》 Scroll 2 5
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 5
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 27 5
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 1 4

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
造立精舍 造立精舍 當下為佛造立精舍 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 10
造立塔庙 造立塔廟 又造立塔廟 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 6
造立塔 造立塔 造立塔寺 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 6 5
处造立 處造立 吾今寧可即於此處造立門屋施佛及眾 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 4
造立宝 造立寶 又為世尊造立寶臺 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 3
世尊造立 世尊造立 又為世尊造立寶臺 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 3
造立经书 造立經書 造立經書 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 39 3
造立楼橹 造立樓櫓 謂王邊城造立樓櫓 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 3
造立行 造立行 所造立行不違聖賢而歡喜安 Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 5 3
造立宫殿 造立宮殿 我欲與王造立宮殿 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
造立宮殿 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
造立塔廟 Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
當下造立精舍 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
造立兜婆 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
轉輪王造立宮殿 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
造立殿 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
造立草菴 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
造立宮殿 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
造立殿 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
邊城造立樓櫓 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
寧可造立 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
造立樓櫓 Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
造立經書 Scroll 39 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
造立精舍 Scroll 60 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
造立 Scroll 1 in Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 1
造立塔廟 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
造立四千如來 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
造立 Scroll 50 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
造立一偈 Scroll 1 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
造立 Scroll 13 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
造立浴室 Scroll 28 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 3
造立屋舍 Scroll 32 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
造立功德 Scroll 36 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
造立方便 Scroll 5 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
造立僧房 Scroll 3 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1