NTI Reader
NTI Reader

告语 (告語) gàoyǔ

gàoyǔ verb to inform / to tell
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 8 4
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 2 4
Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 7 4
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 27 4
Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 4 3
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 50 3
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 7 3
Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 Scroll 15 3
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 32 3
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 28 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
见告语 見告語 願見告語 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 11
告语言 告語言 始告語言 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 45 6
来告语 來告語 有何人來告語於汝 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 1 4
共相告语 共相告語 百千眾生共相告語 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 22 3
佛告语 佛告語 時佛告語 Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 4 2
告语云 告語雲 於彼諸天各告語云 Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 Scroll 15 2
告语阿难 告語阿難 告語阿難言 Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 7 2
往告语 往告語 天人往告語 Fo Wu Bai Dizi Zi Shuo Benqi Jing 《佛五百弟子自說本起經》 Scroll 1 2
告语众人 告語眾人 告語眾人 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 8 2
欲告语 欲告語 欲告語伴 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 7 2