NTI Reader
NTI Reader

告语 (告語) gàoyǔ

gàoyǔ verb to inform / to tell
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
见告语 見告語 願見告語 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 11
告语言 告語言 始告語言 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 45 6
来告语 來告語 有何人來告語於汝 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 1 4
共相告语 共相告語 百千眾生共相告語 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 22 3
欲告语 欲告語 欲告語伴 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 7 2
告语令 告語令 告語令知 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 42 2
往告语 往告語 天人往告語 Fo Wu Bai Dizi Zi Shuo Benqi Jing 《佛五百弟子自說本起經》 Scroll 1 2
告语诸子 告語諸子 於是波旬告語諸子 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 9 2
俗家告语 俗家告語 芻於諸俗家告語諸人云 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 27 2
佛言告语 佛言告語 佛言告語諸菩薩摩訶薩 Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 Scroll 7 2