NTI Reader
NTI Reader

道经 (道經) Dào jīng

Dào jīng noun a Taoist scripture
Domain: Religion 宗教 , Subdomain: Taoism 道家
Notes: The first part of the 《道德经》 Daode Jing, no. 1-37 (Boltz 1993, p. 269)

Contained in

十善业道经海道经八正道经阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经佛说嗟韈曩法天子受三归依获免恶道经嗟韈曩法天子受三归依获免恶道经十善业道经缘起圣道经十不善业道经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 9 14
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 55 12
Bian Zheng Lun 《辯正論》 Scroll 8 12
Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 3 8
Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 3 8
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 7 6
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 4 6
Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 12 6
Bian Zheng Lun 《辯正論》 Scroll 5 6
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 28 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
道经一 道經一 老子道經一卷是真 Notes on the Sūtra of Forty-Two Sections 《註四十二章經》 Scroll 1 11
道经云 道經雲 彼道經云 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 1 6
老子道经 老子道經 即老子道經 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 14 5
九十六道经 九十六道經 九十六道經 Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 6 3
道经书 道經書 道經書 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 69 3
道经中 道經中 道經中 Viṁśatikāvṛtti (Weishi Lun) 《唯識論》 Scroll 1 3
道经简 道經簡 道經簡而幽 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 8 3
爱道经 愛道經 愛道經 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 3
论道经 論道經 示以明達者為說論道經邦 Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 4 2
道经子 道經子 以道經子書苻術等 Li Dai Fabao Ji 《曆代法寶記》 Scroll 1 2