NTI Reader
NTI Reader

道经 (道經) Dào jīng

Dào jīng noun a Taoist scripture
Domain: Religion 宗教 , Subdomain: Taoism 道家
Notes: The first part of the 《道德经》 Daode Jing, no. 1-37 (Boltz 1993, p. 269)

Contained in

十善业道经海道经八正道经阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经佛说嗟韈曩法天子受三归依获免恶道经嗟韈曩法天子受三归依获免恶道经十善业道经缘起圣道经十不善业道经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 9 14
Bian Zheng Lun 《辯正論》 Scroll 8 12
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 55 12
Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 3 8
Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 3 8
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 4 6
Bian Zheng Lun 《辯正論》 Scroll 5 6
Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 12 6
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 7 6
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 18 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
道经一 道經一 老子道經一卷是真 Notes on the Sūtra of Forty-Two Sections 《註四十二章經》 Scroll 1 11
道经云海 道經雲海 彼道經云 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 1 6
老子道经 老子道經 即老子道經 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 14 5
道经简 道經簡 道經簡而幽 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 8 3
爱道经 愛道經 愛道經 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 3
九十六道经 九十六道經 九十六道經 Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 6 3
道经中 道經中 道經中 Viṁśatikāvṛtti (Weishi Lun) 《唯識論》 Scroll 1 3
道经书 道經書 道經書 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 69 3
息止道经 息止道經 中阿含大品息止道經第二十三 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 2
道经说 道經說 謂以外道經說亦聽許有之如文 Ren Wang Hu Guo Boreboluomi Jing Shu Shen Bao Ji 《仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記》 Scroll 3 2