NTI Reader
NTI Reader

报 (報) bào

 1. bào noun newspaper
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Media 媒体
  Notes: In the sense of 报纸 (Guoyu '報' n 3)
 2. bào verb to announce / to inform / to report
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: In the sense of 告诉 (Guoyu '報' v 1; Unihan '報')
 3. bào verb to repay / to reply with a gift
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 酬答 (Guoyu '報' v 2)
 4. bào verb to respond / to reply
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: In the sense of 答覆; For example, 报喜不报忧 'return kindness not grief' (Suyu, p. 37; Guoyu '報' v 3)
 5. bào verb to revenge
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Violence 暴力
  Notes: (Guoyu '報' v 5)
 6. bào noun indirect effect / judgement / retribution
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: vipāka; FGS translation standard: Indirect Effect (Faxiang; FGDB '果報'; Guoyu '報' n 1; SH '報')
 7. bào noun a cable / a telegram
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Communications 通讯
 8. bào noun a message / information
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Writing 写作
  Notes: In the sense of 消息 (Guoyu '報' n 2)

Contained in

报道报复报告人民日报法制日报报刊报酬京华时报报纸回报新京报报社时报情报中央情报局报表播报上报报价报销预报报名报警汇报报答画报电报报到报仇日报晚报报考公报申报通报报国报国寺二种偷盗报父母恩重难报经活报剧报怨快报果报业报举报报晓报仇雪恨开元杂报虚报谎报禀报

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 5 268
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 11 264
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 2 255
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 1 244
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 3 212
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 25 211
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 3 207
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 7 181
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 15 179
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 7 170

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
报言 報言 佛報言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 55
报曰 報曰 報曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 30
可报 可報 便可報言 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 10
阿难报 阿難報 阿難報曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 10
乐报 樂報 必受樂報 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 10
偈报 偈報 梵童子以偈報曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 8
行报 行報 善說行報 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 8
苦报 苦報 煩惱苦報墮三惡道 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 7
善恶报 善惡報 無善惡報 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 7
佛报 佛報 佛報言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 7