NTI Reader
NTI Reader

告示 gàoshì

  1. gàoshì verb to annouce / to notify
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  2. gàoshì noun a bulletin / an official notice / a placecard
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Writing 写作
  3. gàoshì noun a slogan / a poster
    Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

告示牌

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
见告示 見告示 今欲若行願見告示 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 4 17
来告示 來告示 此是天使來告示 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 4
告示说 告示說 而來告示說之令知 Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Jing 《不空羂索陀羅尼經》 Scroll 1 3
宣唱告示 宣唱告示 宣唱告示諠雜 Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 10 2
告示国人 告示國人 竿穿之告示國人令息異意 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 27 2
分明告示 分明告示 於大眾中分明告示 Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 14 2
告示令 告示令 亦復告示令多有情隨喜稱讚過去未來現在諸佛無上妙法令其安住 Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 26 2
定告示 定告示 二出定告示 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 18 2
勅告示 勅告示 時降怨王出勅告示 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 3 2
告示諠 告示諠 宣唱告示諠雜 Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 10 2