NTI Reader
NTI Reader

告示 gàoshì

  1. gàoshì verb to annouce / to notify
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  2. gàoshì noun a bulletin / an official notice / a placecard
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Writing 写作
  3. gàoshì noun a slogan / a poster
    Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

告示牌

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abbreviated History of Monastics Written in the Song (Da Song Seng Shi Lue) 《大宋僧史略》 Scroll 3 5
Mi Ji Lishi Da Quan Shen Wang Jing Ji Song 《密跡力士大權神王經偈頌》 Scroll 1 4
Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 1 3
Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 Scroll 6 2
Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu 《仁王護國般若波羅蜜多經疏》 Scroll 3 2
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 1 2
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 9 2
Guang Qingliang Chuan 《廣清涼傳》 Scroll 2 2
Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Jing 《不空羂索陀羅尼經》 Scroll 1 2
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 4 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
见告示 見告示 今欲若行願見告示 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 4 17
来告示 來告示 此是天使來告示 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 4
告示说 告示說 而來告示說之令知 Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Jing 《不空羂索陀羅尼經》 Scroll 1 3
宣唱告示 宣唱告示 宣唱告示諠雜 Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 10 2
告示諠 告示諠 宣唱告示諠雜 Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 10 2
告示令 告示令 亦復告示令多有情隨喜稱讚過去未來現在諸佛無上妙法令其安住 Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 26 2
告示国人 告示國人 竿穿之告示國人令息異意 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 27 2
定告示 定告示 二出定告示 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 18 2
分明告示 分明告示 於大眾中分明告示 Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 14 2
勅告示 勅告示 時降怨王出勅告示 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 3 2