jiǔ

 1. jiǔ number nine
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity
  Notes: (Guoyu '九' n; Unihan '九')
 2. jiǔ adjective many
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Subdomain: Quantity
  Notes: (Guoyu '九' adj)

Contained in

Also contained in

一九四〇年一九五四年九纹龙一九三五年九号球一九六二年一九八九年古诗十九首九份数九九十二一九九三年一九五八年九译九十五九尾狐一九五九年下九流九原区九台区天保九如九世之讐九一八事变九九一九三〇年一九三四年五十九八十九一九九七年通于九变九头鸟九十一一九〇三年一九四二年一二九抗日救亡运动九州九渊九章算术九丘九月

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Qi Yao Rang Zai Jue 七曜攘災決 — count: 151
 • Scroll 267 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經 — count: 111
 • Scroll 227 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經 — count: 111
 • Scroll 17 Huayan Jing Tan Xuan Ji 華嚴經探玄記 — count: 109
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 108
 • Scroll 1 Qi Yao Rang Zai Jue 七曜攘災決 — count: 92
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 86
 • Scroll 5 Huayan Jing Tan Xuan Ji 華嚴經探玄記 — count: 78
 • Scroll 1 Shi Shi Ji Gu Lue 釋氏稽古略 — count: 75
 • Scroll 20 Kaiyuan Shijiao Lu 開元釋教錄 — count: 73

Collocations

 • 谓九 (謂九) 謂九淨滅枝法 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 9 — count: 17
 • 九法 (九法) 又有九法向惡趣 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 10 — count: 15
 • 九众生 (九眾生) 所謂九眾生居 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 8 — count: 9
 • 九事 (九事) 不為九事 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 12 — count: 6
 • 九字 (九字) 八千一百九字 — Madhyamāgama 中阿含經, Scroll 1 — count: 6
 • 九恼 (九惱) 謂九惱法 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 9 — count: 4
 • 九觉 (九覺) 九覺法 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 9 — count: 4
 • 品第九 (品第九) 第四分世記經三災品第九 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 21 — count: 4
 • 九灭法 (九滅法) 九滅法 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 9 — count: 4
 • 九修法 (九修法) 九修法 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 9 — count: 4