jiǔ

 1. jiǔ number nine
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (Guoyu '九' n; Unihan '九')
 2. jiǔ adjective many
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (Guoyu '九' adj)

Contained in

Also contained in

九月九成宫醴泉铭九江九城三教九流九制梅九十五条论纲九龙九一八事变马英九九鼎九叠篆一言九鼎九龙壁九章算术第九九叠文九卿十九第十九初九九州九千九十九百九岛卷第九卷第十九九译十九世纪九家九歌古诗十九首与元九书

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 — count: 151
 • Scroll 267 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 111
 • Scroll 227 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 111
 • Scroll 17 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 — count: 110
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 108
 • Scroll 1 Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 — count: 92
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 86
 • Scroll 5 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 — count: 78
 • Scroll 1 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 76
 • Scroll 20 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 — count: 73

Collocations

 • 谓九 (謂九) 謂九淨滅枝法 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 9 — count: 17
 • 九法 (九法) 又有九法向惡趣 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 10 — count: 15
 • 九众生 (九眾生) 所謂九眾生居 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 8 — count: 9
 • 九字 (九字) 八千一百九字 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 1 — count: 6
 • 九事 (九事) 不為九事 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 12 — count: 6
 • 九灭法 (九滅法) 九滅法 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 9 — count: 4
 • 九恼 (九惱) 謂九惱法 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 9 — count: 4
 • 九修法 (九修法) 九修法 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 9 — count: 4
 • 九曰 (九曰) 九曰 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 12 — count: 4
 • 九觉 (九覺) 九覺法 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 9 — count: 4