gǎi

 1. gǎi verb to change / to alter
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Change 变化
  Notes: (Unihan '改')
 2. gǎi verb to improve / to remodel
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Change 变化
  Notes: (Unihan '改')

Also contained in

改窜改革改善改变修改更改发改委改写改进改造改正改编改良改建改邪归正改组悔改批改改革开放改天篡改改嫁改为改成宗教改革大化改新中俄改订条约土改运动三大改造国家发展改革委改称改名改过改革家改观改动改行改易改悔改版改选改掉改稿改装改信劳改改用改道改换改革运动改期

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 4 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 66
 • Scroll 2 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 59
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 51
 • Scroll 3 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 50
 • Scroll 8 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 — count: 46
 • Scroll 7 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 — count: 44
 • Scroll 5 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 — count: 42
 • Scroll 6 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 — count: 41
 • Scroll 3 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 40
 • Scroll 17 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 — count: 39

Collocations

 • 改往 (改往) 改往修來 — Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》, Scroll 2 — count: 20
 • 变改 (變改) 今以變改 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 12 — count: 8
 • 改异 (改異) 形貌改異 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 9 — count: 7
 • 改恶 (改惡) 改惡從善 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 19 — count: 6
 • 改操 (改操) 處處諸國無不改操五戒十善以為國政 — Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》, Scroll 1 — count: 5
 • 能改 (能改) 世間眾生若能改惡 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 19 — count: 5
 • 今改 (今改) 我今改往修來 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 49 — count: 5
 • 可改 (可改) 非可改移 — Pusa Toushen Yi E Hu Qi Ta Yinyuan Jing 《菩薩投身飴餓虎起塔因緣經》, Scroll 1 — count: 5
 • 改身 (改身) 何不自改身口意為善 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 2 — count: 5
 • 改形 (改形) 改形易服 — Pusa Toushen Yi E Hu Qi Ta Yinyuan Jing 《菩薩投身飴餓虎起塔因緣經》, Scroll 1 — count: 4