NTI Reader
NTI Reader

四者 sì zhě

sì zhě phrase fourth / the fourth is
Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Shuo Yue Deng Sanmei Jing 《佛說月燈三昧經》 Scroll 1 98
Da Biqiu San Qian Weiyi 《大比丘三千威儀》 Scroll 2 87
Da Biqiu San Qian Weiyi 《大比丘三千威儀》 Scroll 1 83
Shami Shi Jie Fa Bing Weiyi 《沙彌十戒法并威儀》 Scroll 1 78
Samādhirājacandrapradīpasūtra (Yue Deng Sanmei Jing) 《月燈三昧經》 Scroll 5 66
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 85 43
Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 Scroll 11 40
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 10 38
Bodhisattvabhūmi (Pusa Shan Jie Jing) 《菩薩善戒經》 Scroll 7 37
Shami Weiyi 《沙彌威儀》 Scroll 1 36

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
四者化生 四者化生 四者化生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 6
四者见 四者見 四者見有危事便排濟之 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 5
四者识 四者識 四者識食 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 4
四者好 四者好 四者好名善譽 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 4
四者宝藏 四者寶藏 四者寶藏盈溢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 2
四者人 四者人 四者人不敬信 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 2
四者示 四者示 四者示人天路 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 2
四者等 四者等 四者等利 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 2
四者宿命通 四者宿命通 四者宿命通證 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 2
四者死 四者死 四者死入地獄 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 2