NTI Reader
NTI Reader

答言 dá yán

dá yán phrase to reply
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: In this phrase 言 acts as a particle with no meaning

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 87
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 53 84
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 10 80
Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Si Yi Fantian Suo Wen Jing) 《思益梵天所問經》 Scroll 3 77
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 55 77
Shang Zhu Tianzi Suo Wen Jing 《商主天子所問經》 Scroll 1 74
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 9 69
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 54 68
Jiemo 《羯磨》 Scroll 1 68
Si Fen Lu Shan Bu Suiji Jiemo 《四分律刪補隨機羯磨》 Scroll 1 66

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
偈答言 偈答言 尊者迦葉說偈答言 Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 Scroll 1 247
阿难答言 阿難答言 阿難答言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 47
比丘答言 比丘答言 比丘答言 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 29
长者答言 長者答言 長者答言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 23
誐答言 誐答言 瑜誐答言 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 22
舍利弗答言 舍利弗答言 舍利弗答言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 20
人答言 人答言 彼人答言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 15
时答言 時答言 我時答言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 11
上座答言 上座答言 諸上座答言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 10
帝释答言 帝釋答言 帝釋答言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 40 10