NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

答言 dá yán

dá yán phrase to reply
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: In this phrase 言 acts as a particle with no meaning

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 87
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 53 84
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 10 80
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 55 77
Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Si Yi Fantian Suo Wen Jing) 《思益梵天所問經》 Scroll 3 77
Shang Zhu Tianzi Suo Wen Jing 《商主天子所問經》 Scroll 1 74
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 9 69
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 54 68

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
偈答言 偈答言 尊者迦葉說偈答言 Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 Scroll 1 247
阿难答言 阿難答言 阿難答言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 47
比丘答言 比丘答言 比丘答言 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 29
长者答言 長者答言 長者答言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 23
誐答言 誐答言 瑜誐答言 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 22
舍利弗答言 舍利弗答言 舍利弗答言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 20
人答言 人答言 彼人答言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 15
时答言 時答言 我時答言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 11
上座答言 上座答言 諸上座答言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 10
帝释答言 帝釋答言 帝釋答言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 40 10

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
阿難答言 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
答言 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
迦葉答言 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
梵志答言 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
答言 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
苾芻答言 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 2
答言 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 22
答言 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 4
答言 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 11
世尊爾時答言 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 7
阿難答言 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 11
答言 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 5
答言 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 5
答言 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
白衣答言 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
前人答言 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 4
答言 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
諸天答言 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 3
答言 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 2
答言 Scroll 3 in Qishi Jing 《起世經》 2
答言 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 9
答言 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 12
答言 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
答言 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
答言 Scroll 3 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2