NTI Reader
NTI Reader

其後 qí hòu

qí hòu phrase after that
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: In this phrase 其 is a pronoun meaning that.

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 42
Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā (Fotuo Duoluo) 《佛陀多羅》 Scroll 3 16
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 15
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 11
Chuan Fa Zhengzong Ding Zu Tu 《傳法正宗定祖圖》 Scroll 1 10
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 5 8
Le Bang Wenlei 《樂邦文類》 Scroll 3 7
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 5 6
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 14 6
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 11 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
其後不久 其後不久 其後不久父王崩背 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 30
其後命终 其後命終 其後命終 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 16
其後乱 其後亂 其後亂風吹大海水吹大水沫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 14
随其後 隨其後 善見王即將四兵隨其後行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 14
其後时 其後時 於其後時 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 13 12
在其後 在其後 婦在其後將男子與共同房 Shewei Guo Wang Shi Meng Jing 《佛說舍衛國王十夢經》 Scroll 1 7
其後日 其後日 爾時如來於其後日 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 1 5
其後众生 其後眾生 其後眾生復作是念 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 5
其後海水 其後海水 其後海水稍盡 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 3
其後夜 其後夜 即其後夜 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 3 3