NTI Reader
NTI Reader

其後 qí hòu

qí hòu phrase after that
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: In this phrase 其 is a pronoun meaning that.

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 42
Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā (Fotuo Duoluo) 《佛陀多羅》 Scroll 3 16
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 15
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 11
Chuan Fa Zhengzong Ding Zu Tu 《傳法正宗定祖圖》 Scroll 1 10
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 5 8
Le Bang Wenlei 《樂邦文類》 Scroll 3 7
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 6 6
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 11 6
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 10 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
其後不久 其後不久 其後不久父王崩背 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 30
其後命终 其後命終 其後命終 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 16
随其後 隨其後 善見王即將四兵隨其後行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 14
其後乱 其後亂 其後亂風吹大海水吹大水沫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 14
其後时 其後時 於其後時 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 13 12
在其後 在其後 婦在其後將男子與共同房 Shewei Guo Wang Shi Meng Jing 《佛說舍衛國王十夢經》 Scroll 1 7
其後众生 其後眾生 其後眾生復作是念 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 5
其後日 其後日 爾時如來於其後日 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 1 5
其後夜 其後夜 即其後夜 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 3 3
其後王 其後王 其後王於東方設大祀時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 3