NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

其後 qí hòu

qí hòu phrase after that
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: In this phrase 其 is a pronoun meaning that.

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 42
Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā (Fotuo Duoluo) 《佛陀多羅》 Scroll 3 16
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 15
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 11
Chuan Fa Zhengzong Ding Zu Tu 《傳法正宗定祖圖》 Scroll 1 10
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 5 8

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
其後不久 其後不久 其後不久父王崩背 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 30
其後命终 其後命終 其後命終 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 16
其後乱 其後亂 其後亂風吹大海水吹大水沫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 14
随其後 隨其後 善見王即將四兵隨其後行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 14
其後时 其後時 於其後時 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 13 12
在其後 在其後 婦在其後將男子與共同房 Shewei Guo Wang Shi Meng Jing 《佛說舍衛國王十夢經》 Scroll 1 7
其後日 其後日 爾時如來於其後日 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 1 5
其後众生 其後眾生 其後眾生復作是念 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 5
其後夜 其後夜 即其後夜 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 3 3
其後王 其後王 其後王於東方設大祀時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
其後如來 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
善見即將四兵其後 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
其後忽然命終 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
其後變為 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 11
其後一部 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
其後 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
其後迦葉阿難比丘 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
其後一時命終 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
輔相婆羅門其後教授七千婆羅門 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
其後漸次 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
其後 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
其後玉女寶 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
其後水下 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
其後 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
質多羅比丘其後捨戒 Scroll 20 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
質多羅比丘其後捨戒 Scroll 30 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
其後 Scroll 40 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
其後 Scroll 1 in Yuan Sheng Shu Jing (Pāricchattaka) 《園生樹經》 1
不顧其後 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
士夫其後 Scroll 24 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
其後 Scroll 29 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
其後 Scroll 35 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
其後 Scroll 47 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
其後 Scroll 13 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
其後無為 Scroll 39 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1