NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

不忍 bù rěn

bù rěn phrase cannot bear to / disturbed
Domain: Classical Chinese 古文

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Jiemo 《羯磨》 Scroll 1 39
Tan Wu De Lu Bu Za Jiemo 《曇無德律部雜羯磨》 Scroll 1 29
Ni Jiemo 《尼羯磨》 Scroll 2 27
Dharmaguptabhikṣukarman (Seng Jiemo) 《僧羯磨》 Scroll 1 26
Dharmaguptabhikṣukarman (Seng Jiemo) 《僧羯磨》 Scroll 2 24
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 32 24
Mahīśāsakakarman (Mi Sha Sai Jiemo Ben) 《彌沙塞羯磨本》 Scroll 1 23
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 50 21
Da Shamen Bai Yi Jiemo Fa 《大沙門百一羯磨法》 Scroll 1 21
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 45 20

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
不忍见 不忍見 吾不忍見 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 26
不忍见佛 不忍見佛 我不忍見佛般涅槃 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 35 8
王不忍 王不忍 頰鞞王不忍不欲 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 8
今不忍 今不忍 我今不忍見天人尊入般涅槃 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 5
一不忍 一不忍 一不忍 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 34 5
不忍拒 不忍拒 王不忍拒 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 3 5
不忍违 不忍違 不忍違異 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 2 5
少不忍 少不忍 第三言我少忍少不忍 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 11 4
不忍辱 不忍辱 五惡不忍辱 Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》 Scroll 1 4
见不忍 見不忍 我一切見不忍 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 34 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
不忍見天入般涅槃 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
不忍 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 2
不忍 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
長夜不忍 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
不忍 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
不堪不忍 Scroll 50 in Madhyamāgama 《中阿含經》 21
不忍 Scroll 60 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
不忍 Scroll 7 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
不忍 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
不忍 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
不忍 Scroll 27 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
不忍 Scroll 33 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
不忍讚嘆 Scroll 2 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
不忍世尊涅盤 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
不忍 Scroll 9 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
一切不忍 Scroll 11 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 18
不忍世尊般涅槃 Scroll 18 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
我等不忍世尊阿難取滅度 Scroll 50 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
不忍見佛般泥洹 Scroll 1 in Da'aidao Bannihuan Jing 《大愛道般泥洹經》 4
不忍世尊 Scroll 1 in Fomu Bannihuan Jing 《佛母般泥洹經》 3
不忍 Scroll 1 in Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》 2
不忍 Scroll 1 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 2
不忍 Scroll 2 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
鹿不忍生命 Scroll 3 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 2
不忍 Scroll 4 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1