NTI Reader
NTI Reader

亿 (億)

 1. number one hundred million
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (Unihan '億')
 2. verb to calculate
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
 3. adjective many
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '億')

Contained in

亿万亿位元组万亿字节万亿千万亿亿劫十亿千亿亿万富翁杨亿数十亿

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 13 316
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 22 303
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 7 229
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 25 101
Ratnajālīparipṛcchā (Fo Shuo Bao Wang Jing) 《佛說寶網經》 Scroll 1 79
San Mile Jing Shu 《三彌勒經疏》 Scroll 1 73
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 19 70
Fo Shuo Guan Fo Sanmei Hai Jing 《佛說觀佛三昧海經》 Scroll 4 69
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 5 65
Guan Mile Shang Sheng Doushuaitian Jing Zan 《觀彌勒上生兜率天經贊》 Scroll 2 63

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
二十亿 二十億 二十億 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 44
亿耳 億耳 尊者二十億耳住耆闍崛山 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 22
亿众 億眾 王將四十億眾 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 13 19
亿波 億波 當知此苦億波提因 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 12 10
八十亿 八十億 八十億苾芻得阿羅漢果 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 9
巨亿 巨億 海中諸龍兵眾無數巨億 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 7
过去亿 過去億 過去億苦無能知者 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 16 6
亿众生 億眾生 七十億眾生作一闡提 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 4 6
亿百 億百 與無數巨億百千天眾前後圍遶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 5
亿亿 億億 至億億布滿 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 4